Европейски проекти

Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 „Разкриване на нови работни места в"Автомагистрали" ЕАД финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  31.07.2015 09:37  

Екипът на „Автомагистрали ЕАД“ завърши успешно изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „На път“.

Целите на проекта са насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в страната и запазване на заетостта на персонала чрез предоставяне на социални стимули от страна на работодателя. В рамките на проекта, в периода 01.05.2014 г. – 31.07.2015 г., „Автомагистрали“ ЕАД осигури организиран превоз до и от работното място на част от заетите в дружеството. За период от една година по утвърден график бяха превозвани 146 служители на предприятието по 16 маршрута в областите София, Пловдив и Пазарджик.

Стойността на проекта е 134 589 лв., изцяло финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд.

 

Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 „Разкриване на нови работни места в"Автомагистрали" ЕАД финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 „Разкриване на нови работни места в "Автомагистрали" ЕАД“

Проектът има за основна цел създаване на 24 устойчиви работни места, като поне 12 ще са за дълготрайно безработни и неактивни лица и лица от възрастовата група до 29 години. Специфичните цели на проектното предложение са две: Специфична цел 1: Създаване на условия за започване на работа на 12 безработни или неактивни лица. Специфична цел 2: Създаване на условия за започване на работа на 12 дълготрайно безработни или неактивни лица и такива на възраст до 29 години. Предвидените дейности за постигане на целите по проекта са следните:

1. Организация и изпълнение на проекта;

2. Визуализация на проекта;

3. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Основните дейности за постигане на заложените цели са осигуряване на заетост за период от 12 месеца на 24 лица и оборудване на техните работни места. По време на периода на заетост лицата ще изградят/възвърнат трудови навици и ще получат шанс за дълготрайна реализация на пазара на труда в устойчив сектор, какъвто е строителството и поддръжката на пътища и магистрали. Плановете за развитие на пътната инфраструктура, заявени от правителството ще дадат възможност за реализация на наетите лица и в други фирми в сектора. По проекта също така се предвижда оборудване на работните места на новоназначените лица, което е допълнителен стимул за работодателя за тяхното наемане.

Стойност на проекта: 390 866,69 лв,

От които:

БФП: 312 693,35 лв.

Собствено финансиране: 78 173,34 лв.