Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД ЗА 2022 г.”

 05.08.2022 18:31
ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

 14.07.2022 17:30
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Сключване на рамкови договори за изработка и доставка на пътни знаци за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 08.07.2022 19:15
ПОКАНА За представяне на оферти за: „Възстановяване и привеждане в нормативна пригодност на електрическите системи на п.т. „Топли дол“ при км 39+562 на АМ Хемус и п.т. „Правешки ханове“ при км 54+686 на АМ Хемус.“ - Процедурата е прекратена

 14.06.2022 14:45
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем и сключване на договор за наем на помещение с предназначение за обществено хранене/кафе и/или ресторант/ със застроена площ 80,60 кв.м, находящи се: гр. София , бул. ''Цар Борис'' ІІI №215, ет.2“

 10.06.2022 10:30
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем на обект: Офис и канцеларии, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.140.18.108 с площ 184 кв.м,находящ се в гр.Русе, кв.Възраждане, ул. „Плиска“, № 43, партерен етаж

 10.06.2022 10:26
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем на обект: „Единадесет офиса част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.66.765.2.9 находящи се в гр. Плевен ул. „Д.Константинов“ №23 А, ет.5“

 10.06.2022 10:23
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем на обект: Офиси, представляващи самостоятелен обект с идентификатор 41112.504.83.3.30 с площ 73,90 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 41112.504.83.3.29 с площ 46,65 кв.м., находящи се в гр. Кюстендил жк. Осоково, ул. „Сливница“, № 57, ет.10, обект 2 и 3“,,

 10.06.2022 10:20
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Сключване на рамкови договори за изготвяне на технически/идейни проекти за нуждите на Автомагистрали ЕАД, разделена на две обособени позиции“

 10.06.2022 09:54
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за отстраняване на на участъци с аквапланинг от км 0+000 до км 55+627 на АМ “ Тракия "- Удължен е срокът за подаване на оферти

 05.06.2022 16:19
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Изготвяне на технологични проекти за възстановяване и привеждане в нормативна пригодност на електрическите системи на п.т. „Топли дол“ при км. 39+562 на АМ Хемус и п.т. „Правешки ханове“ при км. 54+686 на АМ Хемус, разделена на две обособени позиции“

 17.05.2022 15:01
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за покупка на активна нетна електрическа енергия в точка на присъединяване и координатор на балансираща група на свободно договорени цени за една година за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 13.05.2022 12:59
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на ПУП за обособяване на опорен пункт / площадка при км 91+150 по трасето на АМ „Хемус“ , участък 1 от км 87+800 до км 103+150“

 03.05.2022 16:28
ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ“ Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.04.2022 13:47
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Сключване на рамкови договори за доставка на автомобилни горива (бензин95H, дизел, газ- пропан бутан) за нуждите на Автомагистрали ЕАД доставени до ведомствените бензиностанции и чрез карти за безналично плащане“ разделена на две обособени позиции“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 20.04.2022 11:02