Профил на купувача

ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Изготвяне на технологични проекти за възстановяване и привеждане в нормативна пригодност на електрическите системи на п.т. „Топли дол“ при км. 39+562 на АМ Хемус и п.т. „Правешки ханове“ при км. 54+686 на АМ Хемус, разделена на две обособени позиции“

 17.05.2022 15:01
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за покупка на активна нетна електрическа енергия в точка на присъединяване и координатор на балансираща група на свободно договорени цени за една година за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 13.05.2022 12:59
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на ПУП за обособяване на опорен пункт / площадка при км 91+150 по трасето на АМ „Хемус“ , участък 1 от км 87+800 до км 103+150“

 03.05.2022 16:28
ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ“ Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.04.2022 13:47
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Сключване на рамкови договори за доставка на автомобилни горива (бензин95H, дизел, газ- пропан бутан) за нуждите на Автомагистрали ЕАД доставени до ведомствените бензиностанции и чрез карти за безналично плащане“ разделена на две обособени позиции“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 20.04.2022 11:02
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Сключване на рамкови договори за Доставка и монтаж на летни, зимни /регионален транспорт, кариерни/ гуми и джанти за автомобилите собственост на „Автомагистрали“ ЕАД “

 17.03.2022 11:28
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: ‘’Доставка на софтуер и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД” - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

 11.03.2022 09:19
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем и сключване за договор за наем на помещение с предназначение за обществено хранене/кафе и/или ресторант/ със застроена площ 80,60 кв.м, находящи се: гр. София , бул. ;Цар Борис ІІI №215, ет.2 - Удължен е срокът за подаване на оферти

 09.03.2022 15:30
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и бензин А95Н) за нуждите на Автомагистрали ЕАД доставени до ведомствените бензиностанции и чрез карти за безналично плащане“ - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

 09.03.2022 14:50
ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 56+170 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ, ОПУ ПЕРНИК И ОПУ КЮСТЕНДИЛ“

 24.02.2022 15:40
ОБЯВЯВАМ: Конкурс за отдаване под наем и сключване за договор за наем на помещение с предназначение за обществено хранене/кафе и/или ресторант/ със застроена площ 80,60 кв.м, находящи се: гр. София , бул. ;Цар Борис ІІI №215, ет.2

 17.02.2022 14:15
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на оценител за определяне на месечната стойност на пазарен наем на недвижими имоти, както и други активи, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ в гр. София и страната, която да послужи за начална тръжна цена във връзка с провеждането на търг/състезателни процедури за отдаването на имотите под наем и други нужди на дружеството.

 10.02.2022 12:01
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, събрани в резултат от почистване на автомагистралите, включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци.

 04.02.2022 11:36
ПОКАНА За участие в пазарно проучване за възлагане на поръчка с предмет: ‘’Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД”

 30.12.2021 12:41
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ СМЕСИ ЗА ОБЕКТ: АМ „ХЕМУС” , УЧАСТЪК №2 ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“

 16.12.2021 16:50