Профил на купувача

КОНКУРС за отдаване под наем и сключване на договор за наем на недвижим имот: «Свободни площи около 43,2 кв. м. с предназначение за поставяне на 1 или повече офис контейнери, в самостоятелен обект с иден. № 68134.707.247, находящ се в гр. София, кв. „Христо Ботев“, ул. „Мими Балканска“ № 9»

 29.11.2022 11:50
КОНКУРС за отдаване под наем и сключване на договор за наем на недвижим имот: «Помещение с предназначение за обществено хранене /кафе и/или ресторант/, със застроена площ 80,60 кв. м., намиращо се в гр. София, бул. Цар Борис III, № 215, ет. 2»

 29.11.2022 11:40
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: "ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА "ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА" НА "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД ЗА 2023 ГОДИНА"

 28.11.2022 16:45
ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“

 24.11.2022 16:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 22.11.2022г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнители по рамков договор за възлагане на дейности, свързани с отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки на електросъоръжения в обекти на „Автомагистрали“ ЕАД“

 18.11.2022 16:55
КОНКУРС за отдаване под наем и сключване на договор за наем на недвижим имот: «Офис, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 10971.502.615.1.68, с площ 21 кв.м, находящ се в гр. Видин, ж. к. «Химик», бл. 23, партер»

 18.11.2022 16:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16,00 ч. на 24.11.2022г. по ПОКАНА за избор на подизпълнител/и за участие в поръчка с Възложител АПИ и предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно - възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по две обособени позиции""

 18.11.2022 10:45
ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА ЗА Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за отопление“ и Обособена позиция №2: „Доставка на пелети за отопление“ по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на дърва, пелети и въглища за отоплителния сезон 2022/2023 година за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 17.11.2022 09:45
Удължен е срока за подаване на оферти до 12:00ч. на 18.11.2022г. по ПОКАНА за представяне на оферта: "Засаждане на фиданки и храсти в Участък 1 на п.в. Макреш – п.в. Бела, км 33+400 до км 47+000, част от СП "Видин – Ботевград“

 16.11.2022 16:15
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 11.11.2022г. по ПОКАНА за участие в ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕРОЗИОННА РОГОЗКА ПО ОТКОСИТЕ ОТ КМ 101+060 ДО КМ 101+480 ЛЯВО И ДЯСНО НА ОБЕКТ АМ "ХЕМУС": УЧАСТЪК 1

 09.11.2022 11:30
ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА ЗА Обособена позиция №1: „Наем на автогрейдер“ и Обособена позиция №3: „Наем на багер“ по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА: АВТОГРЕЙДЕР, ТРОШАЧКА И БАГЕР, БЕЗ ОПЕРАТОР, РАЗДЕЛЕНА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

 08.11.2022 10:20
ПРОМЕНЕНО Е КОЛИЧЕСТВОТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ОСВЕТИТЕЛИ, ОБРАЗЕЦ № 2 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И Е УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. на 08.11.2022г. по ПОКАНА за представяне на оферта: "ДОСТАВКА НА СВЕТОДИОДНИ ТУНЕЛНИ ОСВЕТИТЕЛИ“

 04.11.2022 10:45
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 21.10.2022г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на калциев хлорид за зимното поддържане 2022/2023 година от „Автомагистрали“ ЕАД“

 18.10.2022 16:15
ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1! ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на застрахователно дружество за сключване на застраховки „ЗДРАВНА ГРИЖА“ и задължителна застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“ на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД за 2022/2023 година

 12.10.2022 10:00
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“

 06.10.2022 14:48