Профил на купувача

ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в публично състезание с Възложител Община Угърчин и предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на водопроводни мрежи и съоръжения на територията на община Угърчин“

 27.03.2023 16:53
ПОКАНА за избор на подизпълнители и/или партньори за участие в поръчка с Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД и предмет: „ПЪТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“

 27.03.2023 16:04
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 07.04.2023г. по ПОКАНА за участие в проект на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала в съществуващ или нает сграден фонд и във връзка с подобряване условията на труд в сгради и помещения, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, в процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“ по 7 (седем) обособени позиции

 24.03.2023 10:30
ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на оценител за определяне на месечната стойност на пазарен наем на недвижими имоти, както и други активи, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ в гр. София и страната, която да послужи за начална тръжна цена във връзка с провеждането на търг/състезателни процедури за отдаването на имотите под наем и други нужди на дружеството“

 21.03.2023 17:20
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД”

 15.03.2023 16:34
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 21.03.2023г. по ПОКАНА ​За избор на подизпълнители и/или партньори за участие в поръчка с Възложител Агенция „Митници“ и предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на сгради и съоръжения в зоната на контрол на Агенция „Митници“ на ГКПП „Капитан Андреево“

 15.03.2023 15:40
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 24.03.2023г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2023/2024г., за недвижим имот в с. Веринско, общ. Ихтиман“

 13.03.2023 10:06
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 24.03.2023г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2023/2024 година по обособени позиции, за недвижими имоти в гр. Плевен, административна сграда гр. Велико Търново и ЦУ гр. София ет. 1, 7 и 10“

 13.03.2023 10:00
ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка с Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” и предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ И ДЕТАЙЛИ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – РУСЕ“

 08.03.2023 12:10
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 07.03.2023г., ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ И Е ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ИЗВЪРШЕНА Е ПРОМЯНА В КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНИТЕ СМЕТКИ (КСС) по ПОКАНА за изпълнение на специфични дейности по укрепване на откоси със стоманена мрежа и противоерозионни рогозки със система от анкери, мрежи, планки, и полагане на геоклетки, метални шишове, глинена запечатка и всички съпътстващи материали и дейности по доставка и полагане на противоерозионна рогозка и мрежи по откосите от км 115+800 до км 122+260 ляво и дясно на обект АМ "ХЕМУС"

 02.03.2023 17:50
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА до 12:30 н 06.03.2023Г. по ПОКАНАТА за избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“,: – АМ „Струма“ от км 56+170 до км 166+500 на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград“

 01.03.2023 12:45
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 12:30ч. на 06.03.2023г. ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“,: – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище

 01.03.2023 09:25
ДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ до 17:30 на 28.02.202, ИЗВЪРШЕНА Е ПРОМЯНА В ПОКАНАТА Т. 4.1 И ОБРАЗЕЦ №3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч

 28.02.2023 16:28
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ИЗВЪРШЕНА Е ПРОМЯНА В ПОКАНАТА Т. 4.1 И ОБРАЗЕЦ №3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“,:– АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170 на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил;

 28.02.2023 16:25
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 17:30ч. на 28.02.2023г. ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“: – АМ „Марица“ на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково

 28.02.2023 16:20