Поръчки по вътрешни правила

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16,00 Ч. НА 26.07.2024 г. за покана за избор на партньор в обединение /ДЗЗД/ за участие в обществена поръчка с Възложител Община - Бургас и предмет: „ Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на южен обход-пътна връзка от О.Т. 95-209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до път I-9“

 19.07.2024 16:55
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16,00 Ч. НА 09.08.2024 г. за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот: „Самостоятелен обект в сграда, находящ се в град Плевен, улица „Димитър Константинов“ №23, етаж 5, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.9 с площ 313 кв.м.“

 10.07.2024 10:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16,00 Ч. НА 09.08.2024 г. за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.504.83.3.30, Ателие 3, с площ 73,90 кв.м., с прилежащи части: мазе № 30 с площ 3,52 кв.м., находящ се в гр. Кюстендил, п.к. 2500, ж.к. „Осогово“, улица „Сливница“, блок 57, етаж 10

 10.07.2024 10:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16,00 Ч. НА 09.08.2024 г. за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.504.83.3.29, Ателие 2, с площ 46,65 кв.м., с прилежащи части: мазе № 29 с площ 3,51 кв.м., находящ се в гр. Кюстендил, п.к. 2500, ж.к. „Осогово“, улица „Сливница“, блок 57, етаж 10

 10.07.2024 10:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16,00 Ч. НА 09.08.2024 г. по РЕШЕНИЕ за ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот: „Самостоятелен обект с идентификатор 56722.652.11 с площ от 2 363 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 56722.652.11.1, находящи се в гр. Плевен, Западна индустриална зона, ул. „Георги Кочев“ № 105“

 10.07.2024 10:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ по РЕШЕНИЕ за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот, представляващ „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №68134.1930.160.1.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.София, с площ 80,60м2, находяща се в ПИ с идентификатор №68134.1930.160.1 по КККР на гр. София, гр. София, район Витоша, бул.„Цар Борис III“ №215, ет.2“

 25.06.2024 09:40
КОНКУРС за отдаване под наем и сключване договор за наем на недвижим имот: „13 (тринадесет) броя паркоместа с площ от по 12,50 м2 всяко, част от ПИ с идентификатор №68134.707.247 по КККР на гр. София, намиращо се в гр.София, район Слатина, ул.„Мими Балканска“ №9, съгласно приложена Ситуация“

 30.05.2024 11:12
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 16.05.2024г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА НОСЕЩИ И МЕЖДИННИ СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕМОНТ НА ОГРАДНА МРЕЖА“

 09.05.2024 12:05
ПОКАНА За избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община ПОМОРИЕ и предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Oсновен ремонт на общински път BGS 1144 /III- 906, Оризаре – Каблешково/ - Порой – Гълъбец – Горица /III – 2085/, от км 0+000 до км 11+782.24, с дължина 11.78км“

 24.04.2024 10:36
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 12:00 на 19.04.2024г. по ПОКАНА За избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община БУРГАС и предмет: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения в обособен подрайон 7 „Изгрев“ и обособен подрайон 8 „Сарафово“ на територията на община Бургас“

 15.04.2024 10:55
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00 на 17.04.2024г. по ПОКАНА За избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община СУНГУРЛАРЕ с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на път BGS 2268 (II-73 Веселиново – Лозарево) Подвис – Есен – BGS 2266 от км. 0+000.00 до км. 4+602.16 на територията на Община Сунгурларе, област Бургас“

 15.04.2024 10:50
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ по ПОКАНА За избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община БУРГАС и предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. Рудник, гр. Бургас“ в две обособени позиции: ОП 1: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон 1 и III, клон 2, 4 и 6 от водопроводната мрежа и частично изграждане на битовата канализационна мрежа с КПС в кв.47 ПИ ХLІІІ, кв. Рудник, гр. Бургас; ОП 2: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон II, клон 33, 34 и 49 от водопроводната мрежа и доизграждане на битовата канализационна мрежа в кв. Рудник, гр. Бургас“

 18.03.2024 13:10
ПОКАНА За избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община СРЕДЕЦ с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – С. ЗАГОРЦИ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

 08.03.2024 14:53
ПОКАНА за избор на подизпълнител и/или трето лице за участие в поръчка с Възложител Община СРЕДЕЦ с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СВЕТЛИНА, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

 08.03.2024 14:49
РЕШЕНИЕ за отдаване под наем и сключване договор за наем на: „Недвижим имот, представляващ Сграда с идентификатор №68134.707.247.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.София, с площ 52,00м2, находяща се в ПИ с идентификатор №68134.707.247 по КККР на гр.София, гр.София, район Слатина, ул.„Мими Балканска“ №9“; и „2 (два) броя паркомясто с площ от по 12,50м2 всяко, част от ПИ с идентификатор №68134.707.247 по КККР на гр. София, намиращо се в гр. София, район Слатина, ул.„Мими Балканска“ №9“,

 23.02.2024 14:20