Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител изготвяне на технологичен проект за демонтиране на съществуващото осветление и прилежащите му елементи и монтиране на аварийно осветление в пътен тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297“ - Удължен срок за подаване на оферти

 23.07.2021 12:46
ПОКАНА за предоставяне на оферта за изпълнение на обект: „Изграждане на въздушна система (15 atm.) за захранване на инструменти в автосервиз и санитарно-битови помещения, ПИ 043022, м. "Аджийски гьол", замл. на с. Елешница, общ. Елин Пелин“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 21.07.2021 15:26
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на 4 броя противопожарни врати за евакуационни галерии за пешеходци за пътен тунел „Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ „Хемус“

 20.07.2021 15:06
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус““

 20.07.2021 13:43
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на силови захранващи кабели за реверсивно струйни вентилатори с ел.мощност 45 KW за пътен тунел ,,Ечемишка“- лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ,,Хемус‘

 16.07.2021 16:44
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 15.07.2021 15:44
Покана за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на силови захранващи кабели за реверсивно струйни вентилатори с ел.мощност 45 KW за пътен тунел ,,Ечемишка“- лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ,,Хемус‘

 08.07.2021 13:24
ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на 6 (шест) броя товарни автомобили с висока проходимост 4х4, 6 (шест) броя товарни високопроходими автомобили 4х4 (пикап) и 2 броя товарни автомобили, 4+1 места за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 18.06.2021 14:35
ПОКАНА За участие в процедура за доставка с предмет: „Избор на контрагент за доставка на реверсивно струйни вентилатори и вентилационни боксове за изпълнение на обект: „пътен тунел „ Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км. 41 +922 ан АМ „ Хемус“

 15.06.2021 14:17
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на контрагент за доставка на стоманени тръби и стоманени казанчета за изпълнение на водостоци за обект: „АМ Хемус“ - Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260“

 09.06.2021 09:50
ПОКАНА за предоставяне на оферти в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“ /АБП Елешница/“

 02.06.2021 13:32
Покана за поръчка

 18.05.2021 11:50
1.Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следния недвижим имот, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, представляващ: самостоятелен обект в сграда: ОФИС, с идентификатор № 63427.1.140.18.108, с площ от 184 кв.м., находящ се в гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 43, ет. 0

 27.04.2021 15:44
С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на мебели за обзавеждане на Авторемонтно хале в АБП „Елешница“ собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

 23.04.2021 12:55
„Избор на независим финансов одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, Изготвен по националните счетоводни стандарти 2021г., както да преглежда и тримесечните финансови отчети на „Автомагистрали“ ЕАД“

 22.04.2021 09:21