Поръчки по вътрешни правила

ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на застраховател за сключване на застрахователни полици „Гаранция за авансово плащане.“

 07.09.2023 16:35
ПОКАНА За избор на подизпълнител за участие в за участие в покана за предоставяне на оферта чрез системата за поръчване SourceOne с Възложител „СОФ Кънект” АД и предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка и нова постоянна организация на движение”

 11.08.2023 08:47
ПОКАНА участие в процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 31.07.2023 18:12
ПОКАНА за избор на партньор в обединение за участие в открита процедура с Възложител „Топлофикация София“ ЕАД и предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА DN 1200 ММ ОТ СЕКЦИОНИРАЩИТЕ КЛАПИ ПРИ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО КАМЕРА ЮР 2“

 27.07.2023 10:37
ПОКАНА за избор на партньор в обединение за участие в открита процедура с Възложител „Топлофикация София“ ЕАД и предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ ОТ КАМЕРА ЮР-2 ДО КАМЕРА ЮР-8А (В ДВОРА НА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА) С DN 800 И DN 700“

 27.07.2023 10:33
ПОКАНА за избор на партньор в обединение за участие в открита процедура с Възложител „Топлофикация София“ ЕАД и предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ БУЛ. СЛИВНИЦА ДО УЛ. ПОЗИТАНО Ø 720 И МОНТАЖ НА КЛАПИ“

 27.07.2023 10:26
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 21.07.2023г. по ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в публично състезание с Възложител Областно пътно управление - Хасково и предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) за обект „Основен ремонт на път III-505 „Манастир – Малево – Корен – Голям извор - Тънково“ от км 0+000 до км 36+064 /връзка с път I-5 – ПК с път III-808/ “

 17.07.2023 17:05
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 21.07.2023г. по ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в публично състезание с Възложител Община Бяла и предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция на участъци от общински пътища в Община Бяла, Област Русе“

 17.07.2023 17:02
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 21.07.2023г. ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в публично състезание с Възложител ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН и предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нови хан“ – II-ри етап южно от „Пловдивско шосе“ и Републикански път III-105“

 17.07.2023 16:56
ПОКАНА за избор на подизпълнител за участие в публично състезание с Възложител ОБЩИНА ПЛЕВЕН и предмет:Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр.Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища в 3 (три) позиции“

 17.07.2023 13:49
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Покана за закупуване на материал трошено каменна фракция 0/63 мм. за участък 1 от АМ „Хемус“ за извършване на насип с материали А-I“

 07.07.2023 11:00
Прекратена е процедурата по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ПОКАНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАТЕРИАЛ ТРОШЕНО КАМЕННА ФРАКЦИЯ 0/63 ММ. ЗА УЧАСТЪЦИ 1И 2 ОТ АМ „ХЕМУС“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСИП С МАТЕРИАЛИ А-I“

 07.07.2023 10:55
ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ и е УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ до 16:00ч. на 06.07.2023г. по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ПОДБОР НА АКРЕДИТИРАН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН ЗА ТРАНСФЕР НА СЕРТИФИКАТИ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 И ISO 45001:2018“

 04.07.2023 14:17
ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА от обособена позиция №1 до обособена позиция №6 включително по ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

 30.06.2023 10:00
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ по ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)“

 26.06.2023 14:35