Информация по чл. 21 от ЗЗЛПСПОИН

Във връзка с влизането на ЗЗЛПСПОИН в сила, считано от 04 май 2023 г. „Автомагистрали“ ЕАД, предоставя следната информация по чл. 21:
 

1. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя при следните кумулативни условия:

1.1. Качество на сигнализиращото лице:  физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант;

4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

 

1.2. Предметна област на сигналите за нарушения:

Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:

1. в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

И

Да не се отнасят до нарушения:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

5. на тайната на съдебното съвещание;

6. на правилата на наказателното производство.

 

1.3. Сигнализиращото лице да е подало сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и е имало основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаването на сигнала.

 

1.4. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;

г) лица, които публично оповестяват информация за нарушения и за която са постъпили данни в КЗЛД или е поискана защита от съответното лице, оповестило информацията.

                       

2. Данните за контакт относно използването на канал за външно подаване на сигнали са, както следва:

2.1. писмено:

по имейл signal@avtomagistrali.com  

по поща на адрес: София 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" №215, ет. 7 Служба „Администриране на сигнали“

2.2. устно – на място на адрес: София 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" №215, ет. 7 Служба „Администриране на сигнали“

 

3. Приложими процедури за подаване на сигнали за нарушения:

3.1. При желание от страна на сигнализиращото лице - чрез използване на образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че то реши да го използва обаче, лицето следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис. 

3.2. Чрез лична среща със служител на Служба „Администриране на сигнали“ , отговарящ за разглеждането на сигнали, който на място ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Попълването на формуляра от служителя на Служба „Администриране на сигнали“, отговарящ за разглеждането на сигнала, е задължително.

3.3. Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, то може да подаде сигнала писмено по всякакъв друг избран от него начин, при спазване на изискуемите атрибути за сигнала.

 

4. Режим на поверителност:

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на Служба „Администриране на сигнали“, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

 

5. Последващи действия:

Действията, които Служба „Администриране на сигнали“ предприема във връзка с разглеждането на конкретен сигнал, са подробно уредени в Правила относно защитата на лица, подаващи сигнали

или публично оповестяващи информация за нарушения в „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД. Съобразно естеството на сигнала и за изясняване на конкретни обстоятелства, служителят/служителите, отговарящи за разглеждането на сигнала, имат задължение да поддържат връзка със сигнализиращото лице и да му предоставят обратна информация за предприетите действия. Във всички случаи, съобразно естеството на твърдяното нарушение, КЗЛД препраща постъпилите сигнали незабавно, но не по-късно от 7 дни след тяхното получаване, на съответния компетентен орган по чл. 20 от ЗЗЛПОСПОИН.

 

6. Възможности за получаване на поверително консултиране:

Чрез лична среща със служител на Служба „Администриране на сигнали“, отговарящ за разглеждането на сигнали, който ще консултира лицето, което обмисля подаването на сигнал.

 

7. Условия за защита срещу носене на отговорност в случай на нарушаване на поверителността по чл. 31:

Сигнализиращите лица се освобождават от отговорност при условията на чл. 36 от ЗЗЛПСПОИН, както следва:

7.1. лицето е сред кръга от лица по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

7.2. сигналът се отнася за нарушение по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

7.3. когато придобиването на информацията за твърдяното нарушение или достъпа до нея не съставлява самостоятелно престъпление;

7.4. са имали основателна причина да считат, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация е било необходимо за разкриване на нарушението, независимо от наличието на ограничения за разкриването на съответната информация, вкл. когато тази информация съдържа търговска тайна.

 

Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН
21.09.2023 19:41
Свали
Формуляр_за_регистриране_на_сигнал_ЗЗЛПСПОИН.pdf
12.05.2023 08:45
Свали
Формуляр_за_регистриране_на_сигнал_ЗЗЛПСПОИН.docx
12.05.2023 15:30
Свали