За дружеството

През 1983 год. със заповед № РД-08-225/17.05.1983 год. на Министъра на транспорта се образува, считано от 1.VІІ. към Главно управление на пътищата УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ - поделение на бюджетна издръжка, като юридическо лице със седалище гр.София и с предмет на дейност – поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи. Създаването му е наложено от необходимостта въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус” да се поддържат от самостоятелно, специализирано поделение предвид по-особените изисквания за този клас пътища.

От 1984 год. именно това поделение на Главно управление на пътищата поддържа въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус”.

През годините са изградени автомагистралните бази за поддържане “Ихтиман”, “Калугерово” и “Царацово” по автомагистрала “Тракия” и “Елешница” и “Ябланица” – по автомагистрала “Хемус”, както и значителен брой опорни пунктове, където се разполагат необходимата техника, материали и персонал за осигуряване на поддържането им (“поддържане” по смисъла на т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата).

С разпореждане № 40 от 13 май 1994 год. на Министерския съвет, в съответствие с разпоредбите на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговския закон, Управление за поддържане на автомагистрали – София е преобразувано в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Автомагистрали” ЕАД с предмет на дейност: изграждане и поддържане на автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта.

С решение на Софийски градски съд от 21.07.1994 год. дружеството е регистрирано и вписано в Търговския регистър.

От 01.08.1994 год. то започва да действа в съответствие с Търговския закон, осъществявайки от предмета си на дейност “Поддържането” на автомагистралите.

С разпореждане № 86 от 4 септември 1997 год. на Министерския съвет е променена отрасловата принадлежност на “Автомагистрали” ЕАД и функциите на едноличния собственик на капитала на дружеството се упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През над двадесетгодишното съществуване (10 год. като поделение на Главно управление на пътищата и 14 години като еднолично търговско дружество), персоналът на дружеството поддържа въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус” /без участъка Варна – Девня/, а в отделни години – и други пътища от Републиканската пътна мрежа.

От 2000 год. дейността по поддържане на автомагистралите се осъществява чрез открити търгове за извършване на обществени поръчки, съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Зимното поддържане на автомагистралите извършваме в съответствие с “Инструкция за организация на работата по зимното поддържане на автомагистралите”, одобрена от Главно управление пътища /сега АПИ/ и съгласувана с КАТ. Ежегодно се подсигуряват необходимите количества химически материали /натриев хлорид и калциев хлорид/, разпределени в наличните складови площи. Изготвя се оперативен план за зимното поддържане при непрекъснато денонощно дежурство на хора и техника. Дружеството разполага със специализирани автомобили за разпръскване на химически материали /соли/ и със специализирана техника за разпръскване на овлажнена сол, както и за други химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране, снегочистене; специализирани машини “Унимог” снабдени със снегоринни гребла, роторни снегорини и фадроми.

Автомагистралните бази за поддържане и опорните пунктове са разположени линейно в непосредствена близост до автомагистралите и са свързани с безконфликтни пътни връзки. По този начин максималната дължина на поддържаният от един опорен пункт участък от автомагистралата при зимни условия е от 15 до 25 км., а времето за реагиране на всяка конкретна ситуация от 30 до 60 минути.

В изпълнение на задълженията на „Автомагистрали“ ЕАД по чл.100 от ЗППЦК, във връзка с §1д от ДР на ЗППЦК и раздел II от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, избраната от дружеството информационна агенция, чрез която публично разпространяваме регулираната информация, е X3News. Оператор на информационната система /медията / е Сервиз финансови пазари ЕООД.