Европейски проекти

Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 „Разкриване на нови работни места в"Автомагистрали" ЕАД финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 31.07.2015 09:37