Ръководство

Съвет на директорите:

инж. ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ

Изпълнителен директор

Представител на държавата в Съвета на директорите след проведен конкурс с мандат 5г. считано от 01.02.2023г.
Избран за Изпълнителен директор от съвета на директорите.

Образование:
Инженер магистър по транспортно строителство.
Висше военно транспортно учлище „Тодор Каблешков“, специалност Транспортно строителство
Техникум по електроника „Ленин“ (в днешно време „Джон Атанасов“)

Професионален опит:

1. От Януари 1999 до Декември 2002г. работи като Ръководител отдел в "Кремиковци" АД, който отговаря за поддръжката на пътната и железопътна инфраструктура на предприятието.
2. От Януари 2003г. до Май 2020г. работи в "Летище София" ЕАД където заема редица ръководни длъжности: инженер - Инвеститорски контрол (2003-2007); Ръководител отдел (2007-2020); Директор дирекция (2016-2020). Извършва и пряко ръководи дейности по поддръжка, строителство и ремонт на инфраструтурата на летище София – част ниско строителство-пътна част, огради, тревни площи, снегопочистване ( 1 млн. m² изкуствени настилки в т.ч. писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перони, обходни пътища в периода 2007 - 2020г.), сгради, електро (в това число наземно осветление и вертикална сигнализацяи), ВиК, ОВКГ и автоматизация.
3. От 01.03.2021г. до 07.06.2021г. работи в "Автомагистрали" ЕАД като ръководител на отдел "Укрепване на свлачища".
4. Член на Съвета на директорите от 07.06.2021г. до 01.08.2021г.
5. Изпълнителен директор от 02.08.2021г. до 06.10.2021г.
6. Изпълнителен директор от 06.10.2021г. до 27.01.2022г. избран за срок от пет години, считано от датата на Протокол № ТЗ-52 от 20.09.2021г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
7. От 19.08.2022г. до момента е избран за Изпълнителен директор на "Автомагистрали" ЕАД като от 01.02.2023г. е избран за Изпълнителен директор след проведен конкурс с Протокол ТЗ-12/01.02.2023г. с мандат 5г.

По значими обекти с участие на инж. Иван Станчев изпълнени на Летище София:
1. Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” (2003-2008г.):

Лот Б1: "Нова терминална сграда и прилежаща инфраструктура";
Лот Б2: "Нова пистова система и съпътстващи работи” - 500 000 кв.м.


2. “Инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж - разширение на перона в югозападна посока, включително продължение на съществуващата пътека за рулиране “J” в участъка от перона до антиобледенителна площадка запад, в това число и монтиране на светосистема, както и на пътека за рулиране от антиобледенителна площадка запад до съществуващата пътека за рулиране “N”, ведно със съпътстващата инфраструктура, разрушаване на старата пътека за рулиране “D” и изпълнение на преасфалтиране на пътека за рулиране “N” – 80 000 кв.м. (2007-2008г.)
3. „Инженеринг - Проектиране и строителство на шумозащитен екран на площадка за изпробване на авиационни двигатели на Летище София” (2008-2009г.)
4. „Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен проект за разширение на галерията на Т2 на ЛС в съответствие на Европейските норми за прилагане на Шенгенското пространство“ (2013г.)
5. Изготвяне на работни проекти за обекти:

5.1. Нова пътека за рулиране в източния край на писта за изли-тане и кацане и Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки D и E;
5.2. Разширение на перона източно от пътека за рулиране К за пътнически самолети, в това число и разширение на абтиобледени-телна площадка „Изток“;
5.3. Разширение на перона северно от пътека за рулиране J за бизнес авиация (2013г.).


6. “Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка (220 000 кв.м) на пътека за рулиране”Н”, южният перон, карго зоната и служебен път за достъп между КПП 3А и КПП 3” (2007г.)
7. Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на перона – перонна пътека за рулиране (ППР) J в участъка от ППР „Р“ до ППР“R“, включително демонтаж и монтаж на светосистема , както текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на участъци от ППР „N”, транзитен път между Терминал 1 и Терминал 2 и перона в района на Булгарплод – 30 000 кв.м (2013г.).
8. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) съгласно одобрен работен проект за Рехабилитация на горния слой на моста под пистата на летище София - 20 000 кв.м. (2013)
9. Извършване на СМР на пистата за излитане и кацане в зоната на мостовото съоръжение (2013г.)
10. "Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му (2014г.)
11. Изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2: Разширение на антиобледенителна площадка изток - 30 000 кв.м (2014г)
12. Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за "Летище София" ЕАД (2015)
13. Проектиране на нова Гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари /ГИВПГОР/ (2014/2015г)
14. Изпълнение на мълниезащита по одобрен проект на ГСМ и разтоварище за ГСМ (2105/106г)
15. Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка ПР "N" в участъка от ПР "Р" до ПР "С" – 30 000 кв.м. (2015г)
16. Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на ПР N в участъка от ПР R до ПР С, както и на участъци на пътеки за рулиране A, B и С преди връзката с ПИК – 30 000 кв.м. (2016г.)
17. Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за обект 3: "Разширение на перона северно от ПР "J" за бизнес авиация – 30 000 кв.м (2016г.)
18. Изпълнение на СМР съгласно работен проект за етап 2 - подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между ПР „D" и "E" – 30 000 кв.м. (2016/2017г.)
19. И още над 600 обекта/договора общо свързани с безопасността, сигурността и комфорта на пътниците на летище София.

г-н СТЕФАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Председател на Съвета на директорите

Образование :

Професионален опит:

г-жа ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

Член на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит:

г-жа СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВАРАДИНОВА

Член на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит:

г-н ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ МИХАЛЕВ

Член на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит: