Ръководство

Съвет на директорите:

инж. Иван Станчев

Изпълнителен директор

Образование:

Професионален опит:

Г-н Владимир Трифонов

Председател на Съвета на директорите

Независим член на Съвета на директорите, с 5-годишен мандат/2021- 2026/, избран и вписан в ТР след проведен от АППК подбор/конкурс.

Образование : ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Право“ с придобита квалификация „магистър – юрист“.

Професионален опит: В периода 2020г-2021г е главен юрисконсулт в Държавна агенция “Електронно управление”. Изготвя правни становища, съгласува за законосъобразност всички актове, подготвяни от специализираната администрация в ДАЕУ. Участва в подготовката на цялостна документация по внасяне на проекти на решения на МС. Осъществява процесуално представителство пред Върховния административен съд и пред административните съдилища, по които ДАЕУ е страна. От 2014г. до 2018г. е ръководен служител в Агенция по вписванията, като е заемал длъжностите главен директор на Главна дирекция „Регистри“ и директор на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“. Ръководи и контролира дейностите във всички звена в главната дирекция по изпълнението на ЗТРЮЛНЦ, Закон за Регистър Булстат, ЗКИР, СК, Правилника за вписванията. Участва като ръководител и член в работните групи в процеса по изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат, Закона за особените залози, ЗЮЛНЦ, Закона за търговския регистър, Търговския закон и Правилника за вписванията. В периода 2006г.-2014г. заема длъжността държавен експерт-юрист в дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията. Изготвя експертни становища по прилагане на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Изготвя актовете на КЗК в производствата по обжалване на процедури като първа инстанция по ЗОП и Закона за концесиите. Участва в работни групи по оценка и анализ и/или изменение и допълнение на нормативни актове по въпроси, свързани с обществените поръчки и концесиите. Обучава и консултира експерти на по-ниски длъжностни нива. От 2000г. до 2006г. е адвокат към Адвокатска колегия – Хасково. Извършва правни консултации и правни действия – подготовка на документация в областта на търговското и вещно право. Процесуално представителство.

Г-н Гено Георгиев

Заместник председател на Съвета на директорите

Независим член на Съвета на директорите, с 5-годишен мандат/2021- 2026/, избран и вписан в ТР след проведен от АППК подбор/конкурс.

Професионален опит: В периода от 1999г. до 2009г. е заемал различни длъжности в Дирекция „Национална Служба Полиция“ и „Столична Дирекция на Вътрешните работи“. От 2009г. до 2012г. е юрисконсулт в „Евромаркет Груп“ АД, а от 2012 до 2017г. е заемал различни експертни и мениджърски длъжности в български и международни финансови институции. В периода от 2017г. до 2020г. е бил експерт и ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД. От напускането на дружеството през 2020г. до спечелването на конкурс за Независим член на Съвета на директорите през 2021г., е заемал длъжност в Дирекция „Проблемни активи“ на „Първа Инвестиционна Банка“ АД.

Образование: Бакалавър „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ от ВИПОНД-МВР и Магистър по „Право“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с придобита юридическа правоспособност.

Д-р Ивелина Крушкова

Член на Съвета на директорите

Образование: Магистър по Право от Университета за национално и световна стопанство (УНСС), притежава магистратура по Националната сигурност и успешно е защитила дисертационен труд на тема „Организация и управление на организационната ефективност.

Професионален опит: Била е член на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони“, Председател на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“, съветник на Управителния съвет на Българската банка за развитие и главен секретар в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Николай Едрев

Член на Съвета на директорите

Образование: Бакалавър по Стопанско управление, със специализация Мениджмънт в международния бизнес и Магистър по Финансов мениджмънт.

Професионален опит: Заемал ръководни длъжности в големи предприятия в сферата на металургията, производство на метали, търговия и рециклиране на метални отпадъци, в сферата на международния транспорт и логистика и в сферата на финанси, кредити и консултантски услуги. Притежава опит в сферата на промишлено и гражданско строителство, инвеститорския контрол, управление на инвестиционни проекти и управление на екипи, свързани с изпълнение на цялостния инвестиционен процес в страната и чужбина. Заемал ръководна длъжност като ръководител отдел „Процедури, обществени поръчки и контрол на договори“ в Автомагистрали ЕАД. Главен експерт в Комисията за превенция и противодействие на корупцията към 47 Народно събрание.