Ръководство

Съвет на директорите:

инж. Иван Станчев

Изпълнителен директор

Представител на държавата в Съвета на директорите след проведен конкурс с мандат 5г. считано от 01.02.2023г.
Избран за Изпълнителен директор от съвета на директорите.

Образование:
Инженер магистър по транспортно строителство.
Висше военно транспортно учлище „Тодор Каблешков“, специалност Транспортно строителство
Техникум по електроника „Ленин“ (в днешно време „Джон Атанасов“)

Професионален опит:

1. От Януари 1999 до Декември 2002г. работи като Ръководител отдел в "Кремиковци" АД, който отговаря за поддръжката на пътната и железопътна инфраструктура на предприятието.
2. От Януари 2003г. до Май 2020г. работи в "Летище София" ЕАД където заема редица ръководни длъжности: инженер - Инвеститорски контрол (2003-2007); Ръководител отдел (2007-2020); Директор дирекция (2016-2020). Извършва и пряко ръководи дейности по поддръжка, строителство и ремонт на инфраструтурата на летище София – част ниско строителство-пътна част, огради, тревни площи, снегопочистване ( 1 млн. m² изкуствени настилки в т.ч. писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перони, обходни пътища в периода 2007 - 2020г.), сгради, електро (в това число наземно осветление и вертикална сигнализацяи), ВиК, ОВКГ и автоматизация.
3. От 01.03.2021г. до 07.06.2021г. работи в "Автомагистрали" ЕАД като ръководител на отдел "Укрепване на свлачища".
4. Член на Съвета на директорите от 07.06.2021г. до 01.08.2021г.
5. Изпълнителен директор от 02.08.2021г. до 06.10.2021г.
6. Изпълнителен директор от 06.10.2021г. до 27.01.2022г. избран за срок от пет години, считано от датата на Протокол № ТЗ-52 от 20.09.2021г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
7. От 19.08.2022г. до момента е избран за Изпълнителен директор на "Автомагистрали" ЕАД като от 01.02.2023г. е избран за Изпълнителен директор след проведен конкурс с Протокол ТЗ-12/01.02.2023г. с мандат 5г.

По значими обекти с участие на инж. Иван Станчев изпълнени на Летище София:
1. Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” (2003-2008г.):

Лот Б1: "Нова терминална сграда и прилежаща инфраструктура";
Лот Б2: "Нова пистова система и съпътстващи работи” - 500 000 кв.м.


2. “Инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж - разширение на перона в югозападна посока, включително продължение на съществуващата пътека за рулиране “J” в участъка от перона до антиобледенителна площадка запад, в това число и монтиране на светосистема, както и на пътека за рулиране от антиобледенителна площадка запад до съществуващата пътека за рулиране “N”, ведно със съпътстващата инфраструктура, разрушаване на старата пътека за рулиране “D” и изпълнение на преасфалтиране на пътека за рулиране “N” – 80 000 кв.м. (2007-2008г.)
3. „Инженеринг - Проектиране и строителство на шумозащитен екран на площадка за изпробване на авиационни двигатели на Летище София” (2008-2009г.)
4. „Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен проект за разширение на галерията на Т2 на ЛС в съответствие на Европейските норми за прилагане на Шенгенското пространство“ (2013г.)
5. Изготвяне на работни проекти за обекти:

5.1. Нова пътека за рулиране в източния край на писта за изли-тане и кацане и Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки D и E;
5.2. Разширение на перона източно от пътека за рулиране К за пътнически самолети, в това число и разширение на абтиобледени-телна площадка „Изток“;
5.3. Разширение на перона северно от пътека за рулиране J за бизнес авиация (2013г.).


6. “Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка (220 000 кв.м) на пътека за рулиране”Н”, южният перон, карго зоната и служебен път за достъп между КПП 3А и КПП 3” (2007г.)
7. Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на перона – перонна пътека за рулиране (ППР) J в участъка от ППР „Р“ до ППР“R“, включително демонтаж и монтаж на светосистема , както текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на участъци от ППР „N”, транзитен път между Терминал 1 и Терминал 2 и перона в района на Булгарплод – 30 000 кв.м (2013г.).
8. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) съгласно одобрен работен проект за Рехабилитация на горния слой на моста под пистата на летище София - 20 000 кв.м. (2013)
9. Извършване на СМР на пистата за излитане и кацане в зоната на мостовото съоръжение (2013г.)
10. "Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му (2014г.)
11. Изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2: Разширение на антиобледенителна площадка изток - 30 000 кв.м (2014г)
12. Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за "Летище София" ЕАД (2015)
13. Проектиране на нова Гасителна инсталация с вода и пенообразувател за гасене на откритите резервоари /ГИВПГОР/ (2014/2015г)
14. Изпълнение на мълниезащита по одобрен проект на ГСМ и разтоварище за ГСМ (2105/106г)
15. Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка ПР "N" в участъка от ПР "Р" до ПР "С" – 30 000 кв.м. (2015г)
16. Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на ПР N в участъка от ПР R до ПР С, както и на участъци на пътеки за рулиране A, B и С преди връзката с ПИК – 30 000 кв.м. (2016г.)
17. Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за обект 3: "Разширение на перона северно от ПР "J" за бизнес авиация – 30 000 кв.м (2016г.)
18. Изпълнение на СМР съгласно работен проект за етап 2 - подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между ПР „D" и "E" – 30 000 кв.м. (2016/2017г.)
19. И още над 600 обекта/договора общо свързани с безопасността, сигурността и комфорта на пътниците на летище София.

г-н Владимир Трифонов

Председател на Съвета на директорите

Независим член на Съвета на директорите, с 5-годишен мандат/2021- 2026/, избран и вписан в ТР след проведен от АППК подбор/конкурс.

Образование : ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Право“ с придобита квалификация „магистър – юрист“.

Професионален опит: В периода 2020г-2021г е главен юрисконсулт в Държавна агенция “Електронно управление”. Изготвя правни становища, съгласува за законосъобразност всички актове, подготвяни от специализираната администрация в ДАЕУ. Участва в подготовката на цялостна документация по внасяне на проекти на решения на МС. Осъществява процесуално представителство пред Върховния административен съд и пред административните съдилища, по които ДАЕУ е страна. От 2014г. до 2018г. е ръководен служител в Агенция по вписванията, като е заемал длъжностите главен директор на Главна дирекция „Регистри“ и директор на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“. Ръководи и контролира дейностите във всички звена в главната дирекция по изпълнението на ЗТРЮЛНЦ, Закон за Регистър Булстат, ЗКИР, СК, Правилника за вписванията. Участва като ръководител и член в работните групи в процеса по изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат, Закона за особените залози, ЗЮЛНЦ, Закона за търговския регистър, Търговския закон и Правилника за вписванията. В периода 2006г.-2014г. заема длъжността държавен експерт-юрист в дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията. Изготвя експертни становища по прилагане на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Изготвя актовете на КЗК в производствата по обжалване на процедури като първа инстанция по ЗОП и Закона за концесиите. Участва в работни групи по оценка и анализ и/или изменение и допълнение на нормативни актове по въпроси, свързани с обществените поръчки и концесиите. Обучава и консултира експерти на по-ниски длъжностни нива. От 2000г. до 2006г. е адвокат към Адвокатска колегия – Хасково. Извършва правни консултации и правни действия – подготовка на документация в областта на търговското и вещно право. Процесуално представителство.

г-н Гено Георгиев

Заместник председател на Съвета на директорите

Независим член на Съвета на директорите, с 5-годишен мандат/2021- 2026/, избран и вписан в ТР след проведен от АППК подбор/конкурс.

Професионален опит: В периода от 1999г. до 2009г. е заемал различни длъжности в Дирекция „Национална Служба Полиция“ и „Столична Дирекция на Вътрешните работи“. От 2009г. до 2012г. е юрисконсулт в „Евромаркет Груп“ АД, а от 2012 до 2017г. е заемал различни експертни и мениджърски длъжности в български и международни финансови институции. В периода от 2017г. до 2020г. е бил експерт и ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД. От напускането на дружеството през 2020г. до спечелването на конкурс за Независим член на Съвета на директорите през 2021г., е заемал длъжност в Дирекция „Проблемни активи“ на „Първа Инвестиционна Банка“ АД.

Образование: Бакалавър „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ от ВИПОНД-МВР и Магистър по „Право“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с придобита юридическа правоспособност.

Д-р Ивелина Крушкова

Член на Съвета на директорите

Образование: Магистър по Право от Университета за национално и световна стопанство (УНСС), притежава магистратура по Националната сигурност и успешно е защитила дисертационен труд на тема „Организация и управление на организационната ефективност.

Професионален опит: Била е член на Съвета на директорите на „Национална компания индустриални зони“, Председател на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк- Бургас“, съветник на Управителния съвет на Българската банка за развитие и главен секретар в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

инж. Калин Янков

Член на Съвета на директорите
Представител на държавата в Съвета на директорите след проведен конкурс с мандат 5г. считано от 01.02.2023г.

Образование: Дипломиран инженер магистър, Международен университет за гражданска авиация, гр. Киев, Украйна
Специалности: Авиационна техника и технологии; Експлоатация на летищна техника

Професионален опит: В периода от 1995г. до 2020г. заема различни изпълнителски и ръководни длъжности в „Летище София“ ЕАД свързани с летищната експлоатация, модернизация, реконструкция и поддръжка: Инженер технолог, Авиодиспечер наземно обслужване, Ръководител на отдел, Директор на дирекция. Участва в проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация през 2006 г. на нов пътнически Терминал 2 на летището, както и провеждането на множество търгове и процедури по закупуване на техника и съоръжения. От 2021г. е ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД до провеждането на конкурс за избор на представител на държавата в Съвета на директорите на дружеството, приключил през м. януари 2023г.