Новини

Покана до дружества, предлагащи мобилни услуги

  06.12.2017 13:42  

До заинтересовани дружества, предлагащи мобилни услуги

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана „Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на дружество - изпълнител за мобилни услуги за нуждите на дружеството.

Описание на заданието:

С настоящата покана „Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни телефонни и интернет услуги за нуждите на дружеството, чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM, UMTS и LTE, на територията на Република България и извън нея, и допълнителни услуги, в съответствие с Техническата спецификация на „Автомагистрали“ ЕАД.

Техническа спецификация:

При изпълнението на поръчката, участникът избран за Изпълнител трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие. Предложената телекомуникационна услуга трябва да отговаря на БДС и на задължителните изисквания, посочени от Възложителя. Предоставяната от Изпълнителя услуга следва да включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарти GSM, UMTS и LTE и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни клетъчни мрежи на територията на Република България и чужбина, за приблизително 135 (сто тридесет и пет) абоната, както следва:

 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори между абонатите в групата и в мрежата на оператора;
 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори към мрежата на оператора извън абонатите от групата;
 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори към други мобилни и фиксирани мрежи;
 • Осигуряване възможност за провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи;
 • Осигуряване възможност за провеждане на разговори в роуминг;

Всички предоставени и обслужвани от Изпълнителя СИМ-карти трябва да са включени в „затворена група”. Териториалното покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS на участника, следва да бъде минимум 90% от територията на страната.

Участниците трябва да предоставят на Възложителя отстъпки за лоялен и/или корпоративен клиент. Участниците трябва да предоставят на Възложителя субсидия за мобилни телефони и СИМ-карти. Участниците трябва да предоставят на Възложителя възможности за осъществяване на гаранционен и следгаранционен сервиз за апаратите, закупени от Възложителя. Участниците следва да предоставят на Възложителя без допълнително заплащане:

 • Необходимия брой СИМ-карти, съвместими с използваните апарати;
 • Възможност за запазване и преносимост на номерата, използвани от КЗЛД до този момент;
 • Първоначално свързване към мрежата на съответния мобилен оператор;
 • Подробно месечно извлечение за всеки от абонатите в групата;
 • Замяна на СИМ-карта в случай на кражба, загуба или механично увреждане;
 • Възможност за получаване на нов PUK-код, в случай на загуба;
 • Възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на СИМ-карта;
 • Възможност за изпращане и получаване на кратки съобщения (SMS);
 • Възможност за смяна на тарифен план по искане на Възложителя;
 • Възможност за изваждане и добавяне на абонати от затворената група и др.

Участниците могат да предоставят на Възложителя и други допълнителни услуги, като например:

 • Възможности за закупуване на GSM апарати на преференциални цени;
 • Възможност за определяне на различни месечни лимити на изходящите разговори на всяка заявена СИМ-карта;
 • Възможност за определяне на допълнително предлаганите услуги /MMS, WAP, GPRS, гласова поща, роуминг и др./, до които всеки абонат ще има достъп и др.

Офертата трябва да имат съдържание, както следва:

 • Цена на месечна абонаментна такса / разговори
 • Цена на месечна абонаментна такса / за минимум 2.5 GB интернет на максимална скорост
 • Да бъде упоменато количеството трафик на интернет данни

ОПЦИОНАЛНО

 • Начин и плащане и срок
 • Срок на гаранционно и след гаранционно обслужване на телефоните
 • Условия и отстъпки за лоялен и/или корпоративен клиент

Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, по възможност факс и електронен адрес.

Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в поканата на Възложителя в един общ запечатан непрозрачен плик. Офертите се представят всеки работен ден от 8,30 до 16,30 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. “Цар Борис III” №215, eт. 4.

Краен срок за представяне на офертите – до 14:30 часа на 08.12.2017 г.

 

Лице за контакти:

Боян Хитров, Ръководител отдел „Административна дейност“

Тел: 0889105605

Имейл: b_hitrov@avtomagistrali.com

ДАТА:

06.12.2017 г.