Новини

Процедура за избор на дружество доставчик на очила като лични предпазни средства

  31.01.2018 13:46  

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана„Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на дружество доставчик на очила като лични предпазни средства.

Описание на заданието:

С настоящата покана „Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор доставчик, който да консултира, изработи и достави до 100 бр. персонализирани очила като лични предпазни средства за нуждите на част от служителите на „Автомагистрали“ ЕАД.

Техническаспецификация:

„Автомагистрали“ ЕАД желае да закупи до 101 бр. персонализирани очила като лични предпазни средства за служителите си. Дружество търси очила (рамка + стъкла), както следва, антирефлексни, с или без диоптър, фотохроматични / тонирани.

Дружеството участник трябва да предостави възможност за избор на рамка и стъкло от поне 3 вида по каталог или повече.

Допълнителни изисквания:

Дружеството желае служителите му да получат консултация на място и да направят поръчка по приложения списък, както следва:

  • ЦУ – гр. София, бул. „Цар Борис III“ №215 ет.4 – 32 бр. служители
  • Срок за изпълнение на график за посещения на място, след възлагане на поръчката;
  • Срок за изработка и доставка, след проведена консултация;
  • Начин на плащане;
  • Цена на брой очила в лева с ДДС. (включва рамка, стъкло и консултация);

-АБП, БПС „Елешница“ – км 14+700 дясно платно на АМ „Хемус“ с .Елешница – 49 бр. служители

-АБП „Ихтиман“- км 34+000 ляво платно на АМ „Тракия“- 7 бр. служители

-АБП „Калугерово“ - км 80+000 ляво платно на АМ „Тракия“ – 13 бр. служители

Консултацията има за цел да улесни и уточни избора на подходящите очила за всеки един служител. Консултантите на място трябва да извършат индивидуална среща с всеки служител и да му помогнат за точния избор на рамки и стъкла съгласно неговите вкусове и нужди.

Прогнозна стойност на поръчката: до 20 200 лева с ДДС.

Офертата трябва да имат съдържание, както следва:

Начина на подаване на оферта:

Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти,по възможност факс и електронен адрес.

Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в поканата на Възложителя в един общ запечатан непрозрачен плик. Офертите се представят всеки работен ден от 8,30 до 16,30 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. “Цар Борис III” №215 eт. 4.

Краен срок запредставяне на офертите – до 15:00 часа на 09.02.2018 г.

Лице за контакти:

Боян Хитров – Ръководител отдел „Административна дейност“

Тел: 0889105605

Имейл: b_hitrov@avtomagistrali.com

ДАТА:

31.01.2018г.