На основание чл. 29, ал. 3, от Правилника за прилагане на закона за публичните

предприятия, „Автомагистрали“ ЕАД,

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за избор на застраховател на „Автомагистрали“ ЕАД, ЕИК 831646048, бул.“Цар Борис III“  № 215, ет. 4,  за застрахователният риск „Имущество“, с. Веринско, общ. Ихтиман, за  2021/2022 г.

 

1.Предмет на конкурса: Избор на застрахователно дружество за застраховки имущество, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

2.Период на застрахователно покритие: 1 година, считано от 01.05.2021 г.

3.Описание на обекта на конкурса: Конкурсна документация Недвижимо имущество с адрес: с. Веринско, общ. Ихтиман, съгласно Приложение № 1 към конкурсна документация;

 4. Застрахователни рискове: пожар; удар от мълния (пряко и непряко попадение, експлозия, имплозия; сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, както и умишлен палеж; природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение следствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия; измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации; земетресение; удар от транспортно средство или животно и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм, злоумишлени действия; късо съединение, токов удар и непряко попадение на мълния.

5. Конкурсната документация може да бъде получена, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.30 ч.

6. Изисквания към кандидатите

- всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане; да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност; да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

- в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

- предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация: покрити рискове; срок на застрахователното покритие; размер на застрахователната премия; преференциални условия; валидност на офертата; други обстоятелства по преценка на кандидата;

- офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

7. Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в решението на Възложителя, в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215,ет. 4 в запечатан непрозрачен плик с данните на кандидата и надпис „За конкурса за избор на застрахователно дружество за застраховки „Имущество“, с. Веринско, общ. Ихтиман. Краен срок за подаване на офертите: до 16.30 на 21.04.2021 г. Дата на провеждане на конкурса - 22.04.2021 г.

8. Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия за най-изгодна оферта. Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 и на e-mail: info@avtomagistrali.com