Новини

Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

  02.06.2021 17:40  
Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

Във връзка с многожество постъпили въпроси от страна на представители на медиите, свързани с оповестен от Сметната палата одитен доклад, АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД заявява, че с всички констатации, с които ръководството на дружеството не е съгласно, е направило възражение по предвидения в закона ред.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД е сключило редица договори с АПИ след проведени процедури по обществени поръчки с участието и на други кандидати.

По отношение на договорите, сключени по реда на чл. 14 от ЗОП (ин хаус), дружеството е доказало, че разполага с необходимия ресурс за изпълнението им, включително собствен и нает такъв.

По изпълняваните обществени поръчки, АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД е ползвало единствено декларирани по съответния ред подизпълнители.

Важно е да се отбележи, че в Доклада на Сметната палата липсва констатация за свързаност с представители на възложителя, както и такава, че не е оказан необходимия контрол от АПИ върху реда и изпълнението на възложените обществени поръчки.

При изпълнението на сключените по реда на чл. 14 от ЗОП (ин хаус) договори, дружеството не ползва подизпълнители. Във връзка с тези договори са сключени договори за наем на строителна техника и механизация и договори за доставка на материали.

Категорично заявяваме, че „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ще изпълни в срок всички направени в доклада препоръки.