Новини

Основната цел на „Автомагистрали“ ЕАД е да се развива все повече в сферата на пътното строителство и поддръжката

  07.06.2021 16:02  

Основната дейност на „Автомагистрали“ ЕАД е строителство, ремонт, превантивно, текущо и зимно поддържане на всички видове пътища в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения и тунели; строителство и ремонт, изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, инженерни системи и индустриални постройки; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; изграждане и поддръжка на системи за видеоконтрол и видеонаблюдение; изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване и пожарогасене във и извън тунели; изграждане и поддръжка на системи за осветление във и извън тунели; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно-изследователска дейност; пред проектни проучвания и проектиране на сгради, пътища, съоръжения и конструкции; проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи и вписвания; консултантски услуги, както и всички други дейности, освен забранените от закона.

Основната цел на „Автомагистрали“ ЕАД е да се развива все повече в сферата на пътното строителство и поддръжката. Дружеството се стреми към вземането на нови автомагистрални участъци за изграждане и поддръжка, чрез участия в процедури по реда на Закона за обществени поръчки.

Дружеството разполага с екип от специалисти с дългогодишен опит в сферата на пътната поддръжка и строителство, както и с необходимата строителна техника и механизация.

Дружество членува и поддържа членство в редица професионални и браншови организации: Камара на строителите в България, Българска браншова камара „Пътища“, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“; Асоциация на геодезистите в България. Дружеството притежава разрешение, издадено от ГД „Противопожарна и пътна безопасност“ при МВР, за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на цялата страна, както и лиценз за превоз на товари.

Дружеството се стреми към непрекъснато модернизиране на способите и техниката на работа с цел подобряване качеството на предоставяната услуга и повишаване на конкурентостта.