Новини

Анализ на икономическият ефект от авансиране по договори „инхаус“

  07.06.2021 16:05  

Във връзка с писмо изпратено от Томас Бауер – президент на FIEC до Европейската комисия относно увеличение цените на основните строителни материали и суровини на европейския пазар в периода от ноември 2020г – март 2021г, след направени проучвания и запитвания към водещи прозиводители / доставчици / и експерти в областта на строителството, стигнахме до извода, че горните повишения оказват особено силно влияние върху строителния бранш, особено за източна Европа, за които той е един от определящите фактори за цялостната икономика.

 • Стомана конструктивна /110%/
 • Стомана за ограничителни системи /106%/
 • Битум /15%/
 • Цимент /10% само през януари спрямо предходния месец/
 • Нефт и нефтени производни /34%/

От момента на сключване напървият договор за инхаус относно АМ Хемус , се забелязва тенденция за чувствително увеличение на цените на основните стомани, употребявани за производството на ограничителни системи за пътища.

 • Стомана S355JR+AR съгласно EN 10025-2:2019 – над 103%;
 • Стомана S235JR+AR съгласно EN 10025-2:2019 – над 106%

Не е за подценяване и фактът, че за същия период се отчита и увеличението на цената на цинка с над 13%, съгласно ценова листа на London Metal Exchange.Описаните по-горе промени в цените, съобразени към общия разход за линеен метър повишават цените на ограничителните системи с 75-76%

На тази база изготвихме сравнителен анализ, показващ темпа/процента на нарастване на цените на основните материали от датата на подписване на инхауса  за АМ Хемус, участъци от 1 до 6 /декември 2018/ и стойността им към настоящия момент. Обръщаме внимание , че към 31.05.2021 в получените офертни стойности на доставките са включени налични количества в Европа и света, което временно забавя темпа им на нарастване и закупуване на по-високите цени.

С получените авансови плащания през септември 2019г /за участъци 1,2 и 3/ и юни 2020г /за участъци 4,5 и 6/, Автомагистрали ЕАД успя да сключи редица договори за доставка на основни материали, с което стопира цените им и се гарантира следното:

 • Финансово обезпечение на изпълнението на автомагистралата със замразяване на единични цени , което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб. Цените на „Автомагистрали“ЕАД, със платените аванси са фиксирани към доставчиците и не подлежат на индексация;
 • Производство на количества основни материали, което е задължително предвид огромните обеми, за обезпечаване изпълнението в срок на участъците и гарантира ритмичните им доставки;
 • Магистралата минава по изцяло ново трасе, което води до акумулиране на значителни първоначални разходи по организация, мобилизация, изграждане на приобектови селища и сериозна мрежа от временни пътища;
 • Изграждане на производствени полигони, площадки, асфалтови бази, бетонови възли и др.