Новини

КАК „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ПОЛУЧАВА ПАРИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / АПИ/ ПО ДОГОВОРИТЕ „ИН ХАУС“

  07.06.2021 16:23  

ЕТО ЕТАПИТЕ ПО КОИТО „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД ПОЛУЧАВА ПАРИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / АПИ/ ПО ДОГОВОРИТЕ „ИН ХАУС“

Етап 1

Изготвяне на сертификат, съгласуван със строителния надзор на обекта с приложени измервателни протоколи

Етап 2 

След съгласуването на сертификатите със строителния надзор , същите се съгласуват с проектанта , окомплектоват се  и се представят на Възложителя /АПИ/

 
Етап 3 
На база проверени и одобрени сертификати от Възложителя /АПИ/, Автомагистрали ЕАД издава фактура, която заедно с одобрения сертификат АПИ предоставя на МРРБ за процедиране на плащане
 
Етап 5
От всеки сертификат се приспада пропорционално получения аванс  
 
Етап 6

Окончателното плащане в размер на 10% се изплаща след въвеждане на обекта в експлоатация / получаване на Акт Образец№16/