Кариери

Инженер, енергетик

  07.07.2021 16:05  

1.Изисквания за заемане на длъжността:

·Изисквания за образование – магистър- с електротехническа насоченост в областта на силните токове.

 • Изисквания за умения :
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлични аналитични умения, в това число способност да анализира финансови, технически и технологични задания и документи.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Лидерски умения - изграждане и управление на екип.
 • Способност за поставяне на цели и оперативни задачи, и тяхното приоритизиране във времето.
 • Способност за постигане на крайни резултати
 • Способност за работа, изпълнение на задачи и ръководство на екип под напрежение.
 • Умения за водене на преговори.

 

 1. Длъжностни задължения 
 • Организира, координира и  контролира всички задачи с поддържането  и текущия ремонт на ел. съоръженията по АМ.
 • Следи за стриктност в изпълнение на договорите с „Електроснабдяване“.
 • Изготвя месечните отчети за осветлението на тунелите.
 • Изготвя и след утвърждаване организира и контролира изпълнението на графика за планово-профилактични ремонти.
 • Прилага всички нормативни актове, приложими за дейността, която изпълнява или ръководи;
 • Дава указания по технически въпроси и контролира за тяхното изпълнение;
 • Участва при приемане на проектите за ремонт, както и при пускане в експлоатация на нови ел. съоръжения по АМ
 • Привежда в изпълнение и контролира спазването на нормативните актове и КТ, заповедите, инструкциите, указанията, разпорежданията и др. издадени от Изпълнителния директор на дружеството.

 

3. Професионален опит:

 • Минимум 3 години професионален опит по специалността.
 • Познаване нормативната уредба и изискванията за необходимата документация
 • Познаване цялостната нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

За справки: На място в управлението на „Автомагистрали“ ЕАД и на тел: 0889 993 105 – Благодатка Абаджимаринова, експерт „Човешки ресурси“.