Удължен е срокът за подаване на оферти 

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет: Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“,  поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от избор на изпълнител за  Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да представите оферта за изпълнение на дейностите съгласно изискванията към настоящата покана и приложенията към нея.

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е Избор на изпълнител за Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД, както следва:

Пътен тунел „Витиня“-дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Траянови врата“-лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Правешки ханове“ - лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Топли дол“- лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Ечемишка“- лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Мало Бучино“- лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Люлин“- лява и дясна тунелна тръба

Пътен тунел „Голямо Бучино“- лява и дясна тунелна тръба

 

2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

2.1. Поръчката се възлага въз основа на критерий - „най-ниска цена“ без ДДС за изпълнение на поръчката.

2.2. Ценовото предложение на участника следва да включва:

 1. Цена на абонаментно сервизно обслужване разработена за всички тунели месечно.
 2. Цена на извънредно повикване за констатиране проблем в работата на системите в лева за еднократно повикване.
 3. Часова ставка на ремонтен персонал за отстраняване на повреда или ремонт на демонтирани компоненти от системата.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД

5.1.Предмет на услугата:

Абонаментното сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД включва:

 •  Първоначална профилактика – преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната годност на всички компоненти на системата.
 •  Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системите.
 •  Допълнителни дейности – ремонт, сервизна дейност и подмяна /при необходимост/ на компоненти на системите /елементи, части, устройства/ предварително тестване и настроени за работа.

5.2.Описание на системите:

 •  Фотометрична система за управление на осветлението, която включва тунелен фотометър, контролер с интерфейсен модул, автоматика за ръчно и автоматично управление и компютърна конфигурация.
 •  Контролно-информационна система на електроснабдяването, която включва операторски панел ,  контролери Twido (SKADA  програма), система за ръчно, автоматично и дистанционно управление, UPS-COMET EX RT 11Kva.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Първоначална профилактика – 20 дни след сключване на договор, извършва преглед на системите за констатиране на тяхното състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им функциониране като съвместно с представител на Възложителя се състави Акт за състоянието на съответната система.

Посещението на обектите и извършването на профилактичен оглед се включва в абонаментната цена.

 1. Ежемесечна профилактика на системите – до 25-то число на месеца, Изпълнителят извършва:
 • Профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно задействане АВР и степените на осветление.
 • Проверка на изправността на независимото захранване.

 

 1. Тримесечна профилактика на системите – извършва се едновременно със ежемесечната профилактика и включва проверка на системата за дистанционно управление на осветлението, тестване изображенията на видеодисплея на операторския панел, анализ на записаните аварийни ситуации, проверка на връзките към таблата, калибриране яркомери.

При тримесечната проверка се издава протокол, в който се отразяват извършените дейности по обслужването и се потвърждава годността на системите за експлоатация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПОВРЕДИ НА СИСТЕМИТЕ ИЗВЪН АБОНАМЕНТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Допълнителни дейности се извършват с цел отстраняване не възникнали повреди, констатирани от изпълнителя при текущо обслужване на системите или по сигнал на Възложителя и не с включени в абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от Възложителя и включват: монтаж и демонтаж на дефектирали елементи. В случай на констатирана авария или повреда на съоръженията, участникът се отзовава при повикване от Възложителя в срок от 12 часа след подаване на сигнала за да отстрани причината за аварията или се установи необходимост от ремонт /с или без влагане на резервни части/. Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на повредите следва да се извърши в срок от 3 /три/ работни дни от констатирането им.

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтните дейности Изпълнителя се задължава предварително да предостави на Възложителя за утвърждаване на заявка, съдържаща количествата и цените на необходимите материали, след което да ги закупи и вложи.

Цената на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по доставни цени т.е. по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с прилагане на копие от фактура. Доставените резервни части следва да са придружени с документи за произход и качество.

 

 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът на абонаментното и сервизнообслужване е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за удължаване на срока с още една година.

 

 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
 • В работно време, срок за реакция на Изпълнителя да бъде съгласно офертата, но не по-голям от 60 минути.
 • В извън работно време, срок за реакцията на Изпълнителя да бъде съгласно офертата, но не по-голям от 120 минути.

 

-  в техническото си предложение участникът следва да представи подробно описание на дейностите за всеки от пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“;

-  Отстраняване за своя сметка недостатъците, възникнали по време на изпълнението на поръчката.

-  упражняване на контрол при изпълнение на дейностите.

 

8. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД.

 

         Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

 

9. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 11.10.2021г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215 ет.1.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в непрозрачна опаковка не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

 

 

 

 

 


19.08.2021 16:25
Свали

19.08.2021 16:25
Свали

19.08.2021 16:25
Свали