Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

За участие в процедура по Избор на акредитирана лаборатория за изготвяне на пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели за обект  находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с процедура по регистрация и узаконяване на тръбен кладенец находящо се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218 „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет Избор на акредитирана лаборатория за изготвяне на пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели за обект  находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218“

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е Избор на акредитирана лаборатория за изготвяне на пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели за обект  находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218.

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели  за изпитване/измерване на 1 бр. подземна вода / съгласно Нардеба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води, Приложение №1-стандарти за качество на подземните води/, включващ:

Параметър

Метод на изпитване

Обхват на изпитването

1. Физикохимични параметри

1.

Активна реакция

БДС 17.1.4.27

2.004-12.00

2.

Електропроводимост

БДС EN 27888

(0.015-100) mS/cm

3.

Обща твърдост

ВЛМ 58

>0.26 mgeq/dm3(mgeq/l)

4.

Перманганатна окисляемост

БДС EN ISO 8467

> 0.5 mg/dm3(mg/l)

5.

Амониев йон

БДС ISO 7150-1

> 0.010 mg/dm3 (mg/l) NH4

6.

Нитрати

БДС ISO 7890-3

> 0.04 mg/dm3 (mg/l) NO3

7.

Нитрити

БДС EN 26777

> 0.002 mg/dm3 (mg/l) NO2

8.

Сулфати

БДС 17.1.4.03

> 20 mg/dm3 (mg/l)

9.

Хлориди

ISO 9297

>5.0 mg/dm3 (mg/l)

10.

Фосфати

БДС EN ISO 6878

> 0.005 mg/dm3 (mg/l)

11.

Флуориди

ВЛМ 67

> 0.10 mg/dm3(mg/l)

12.

Цианиди (общо)

ВЛМ 64

> 0.002 mg/dm3 (mg/l)

13.

Тежки метали и др. елементи: арсен, желязо, хром, олово, цинк, селен, кадмий, мед, натрий, калций, магнезий, бор, живак, никел, алуминий, манган, антимон

БДС EN ISO 17294-2

> 1 pg/dm3 (pg/l)

14.

Живак

БДС EN ISO 17294-2

> 1 pg/dm3 (p.g/1)

15.

Уран

БДС EN ISO 17294-2

> 0,005 pg/dm3 (pg/l)(U)

16.

Бензен

ЕРА 5021А; ЕРА 8260С

> 0.5 pg/dm3 (pg/l)

17.

1,2-дихлоретан

ЕРА 5021А; ЕРА 8260С

> 0.5 pg/dm3 (pg/l)

18.

Бенз (а)пирен

ISO 28540

> 0.005 pg/dm3 (pg/l)

19.

Полициклични ароматни въглеводороди

ISO 28540

> 0.005 pg/dm3 (pg/l)

20.

Тетрахлоретилен и трихлоретилен

ЕРА 5021А; ЕРА 8260С

> 0.5 pg/dm3 (pg/l)

21.

Пестициди - органохлорни , органофосфорни, азосъдържащи, пиретроиди, карбамати)

ВЛМ 25

> 0.005 pg/dm3 (pg/l)

22.

Пестициди /общо/2 >

ВЛМ 25

> 0.001 pg/dm3 (pg/l)

23.

Нефтопродукти3)

БДС EN ISO 9377-2

> 0.02 mg/dm3 (mg/l)

II. Радиологични параметри

24.

Обща индикативна доза5>

-

>0.003 mSv

25.

Обща алфа-активност

-

>0.010 Bq/I

26.

Обща бета-активност

-

>0.030 Bq/I

 

*Протоколът/те от акредитираната лаборатория да бъде/ат издаден/и на български език и бъде/ат предоставен/и на Възложителя до 10 работни дни, считано от вземане на пробата.

  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
  2. Участниците следва да са акредитирани лаборатории и да представят Сертификат за акредитация   съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2018.
  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 27.09.2021 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.