Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

За участие в процедура по „Избор на изпълнител за заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец, находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218, до пълната му дълбочина“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с процедура по регистрация и узаконяване на тръбен кладенец находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за „Избор на изпълнител за заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец, находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218, до пълната му дълбочина“

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец, находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман  в имот с ИД-000218, до пълната му дълбочина“.

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

Заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец до пълната му дълбочина.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

  1. Участниците следва да притежават собствена или наета  сондажна камера и да имат опит в подобни обследвания.
  2. Да представят подписан Образец №2.
  3. Да посочат единични цени на линеен метър / Образец №3/. В ценовото си предложение – участникът следва да заложи цена, за изпълнение на дейностите за един линеен метър без ДДС, съответно цена с ДДС, съгласно поканата за участие в процедурата
  4. Срок за изпълнение: до 10 работни дни от подаване на заявка от Възложителя.
  5. Записът от сондажната камера се предава на магнитен носител на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 24.09.2021 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.         

  • Образец №1, Образец №2 и Образец №3

03.09.2021 09:15
Свали

03.09.2021 09:15
Свали

03.09.2021 09:15
Свали