Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Трудова злополука“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

 

1. Предмет на процедурата: За избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Трудова злополука“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

2. Период на застрахователно покритие: 1 година от датата на сключване на застрахователната полица

3. Застрахователни рискове:

 „Трудова злополука“ за работниците и служителите  на „Автомагистрали“ ЕАД.

 1. Офертата трябва да се включва следните застрахователни рискове:
 • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
 • трайна намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.
 • разширено времево покритие-чл.55 ал.2 от КСО

Общ брой работници и служители - 433 бр. работници и служители.

Брутно трудово възнаграждение за 433 бр. служители – 708 785,47 лева.

*Застрахователната премия да бъде посочена по видове покрити рискове и общо. 

4. Конкурсна документация

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД.  

         Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885 624 502

5. Изисквания към кандидатите

 • всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;
 • да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;
 • да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;
 • в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;
 • предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:
  • покрити рискове;
  • срок на застрахователното покритие;
  • размер на застрахователната премия;
  •  преференциални условия;
  • валидност на офертата;
  • други обстоятелства по преценка на кандидата;
 • офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

7. Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215,   ет. 1  в надписан и запечатан непрозрачен плик за процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Трудова злополука“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

 .

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 на 05.10.2020 г.

8. Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия за икономически най-изгодна оферта.

Приложения:1. Образец №1 Заявление за участие;

                          2. Методика за оценка на офертите


18.09.2021 01:47
Свали

18.09.2021 01:47
Свали