Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

 

1. Предмет на процедурата: За избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД

2. Период на застрахователно покритие: 1 година от датата на сключване на застрахователната полица

3. Застрахователни рискове:

 „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД

Допълнително здравно застраховане срещу рискове, свързани със здравето и работоспособността на работниците и служителите.

Общ брой - 350 бр. работници и служители, от които 83 бр. - жени.

Офертата трябва да включва следните задължителни покрития:

 • Извънболнична медицинска помощ;
 • Лекарства, лекарствени изделия, витамини и хранителни добавки;
 • Превързочни материали;
 • Помощни средства и консумативи;
 • Корекция на зрението;
 • Дентална помощ.
 1. Офертите да включват следните допълнителни покрития.
 • Болнична и извънболнична медицинска помощ при бременност и раждане;
 • Задължителни профилактични прегледи от работодател, съгласно чл. 287 от КТ (Терапевт с ЕКГ изследване /терапевтичен статус/;Офталмолог с авторефрактометър; УНГ и аудиометрия; Невролог; ПКК, кръвна захар, холестерол; Ехографско изследване на коремни органи или жлези;).

*Застрахователната премия да бъде посочена по видове покрити рискове и общо. 

4. Конкурсна документация

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД.  

         Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885 624 502

5. Изисквания към кандидатите

 • всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;
 • да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;
 • да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;
 • в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;
 • предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:
  • покрити рискове;
  • срок на застрахователното покритие;
  • размер на застрахователната премия;
  •  преференциални условия;
  • валидност на офертата;
  • други обстоятелства по преценка на кандидата;
 • офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

7. Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215,   ет. 1  в надписан и запечатан непрозрачен плик за процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 на 05.10.2020 г.

8. Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия за икономически най-изгодна оферта.

Приложения: 1.Образец №1 Заявление за участие;

                           2. Методика за оценка на офертите


18.09.2021 01:49
Свали

18.09.2021 01:49
Свали