Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховки „Обща гражданска отговорност към трети лица“ и „Професионална отговорност“  на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

 

1. Предмет на конкурса: Избор на застрахователно дружество на „Автомагистрали“ за застраховки по следните позиции:

1. „Обща гражданска отговорност към трети лица“;

2. „Професионална отговорност“ 

               Период на застрахователно покритие: 1 година от датата на издаване на застрахователната полица

2. Застрахователни рискове:

Позиция № 1 - „Обща гражданска отговорност към трети лица“ за автомагистрали „Хемус“, „Тракия“, „Струма“, „Люлин“ и „Марица“, съгласно Приложение № 1 към конкурсна документация.

Офертата следва да се отнася за пътните участъци на автомагистралите посочени в Приложение № 1 към конкурсна документация. Лимититът за едно събитие  – 100 000 лв., в агрегат за всички събития през периода на застраховката – 2 200 000 лв. В офертата трябва да са посочени: самоучастие, лимит и цена в лева с включении 2 % ДЗП (Данък върху застрахователната премия); начин на плащане - една вноска и при разсрочено плащане на 4 (четири) вноски.

Позиция № 2 - „Професионална отговорност“ по  чл. 26, т. 2 от Закона за геодезия и картография (ЗГК)

Офертата следва да включва: лимититът за едно събитие – 50 000 лв. и в агрегат за всички събития през периода на застраховката –100 000 лв.

В офертата трябва да са посочени: самоучастие, лимит и цена в лева с включении 2 % ДЗП (Данък върху застрахователната премия).

Застрахователната премия да бъде посочена по видове покрити рискове и общо. 

5. Изисквания към кандидатите

- всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;

-да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;

-да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

- в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

  • Предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:
  • покрити рискове; срок на застрахователното покритие;
  • размер на застрахователната премия;
  • преференциални условия;
  • валидност на офертата;
  • други обстоятелства по преценка на кандидата;

- офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

7. Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 1 в надписан и запечатан непрозрачен плик „За процедура за избор на застрахователно дружество за „Обща гражданска отговорност към трети лица“ и  съответно„Професионална отговорност“ .

 

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 на 05.10.2021 г.

8. Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия за икономически най-изгодна оферта.

 

Приложения:  1. Приложение № 1

                           2.Образец №1 Заявление за участие;

                           3. Методика за оценка на офертите


20.09.2021 09:03
Свали

20.09.2021 09:03
Свали

20.09.2021 09:03
Свали