Прекратена процедура

Покана

за участие в процедура за

 1. Предмет на конкурса: Избор на застрахователно дружество за застраховка на имущество. собственост на „Автомагистрали” ЕАД
 2. Период на застрахователно покритие: 1 година от датата на издаване на полицата

3.Описание на обекта на конкурса:

Недвижимо и движимо имущество собственост на „Автомагистрали” ЕАД с адрес:

 1. с. Калугерово, от дата 22.10.2021 г.. недвижимо имущество със стойност по оценка на независим оценител — 2 583 100 лева ;
 2. АБП Ихтиман, от дата 01.05.2022r. - изтича на 30.04.22г., недвижимо имущество със стойност по оценка на независим оценител — 2 263 000 лева
 3. Етажи и части от тях № 1,3,4,7 и 10 от административна сграда находяща се на бул. Цар Борис III № 215, - от дата 11.10.21г.

**Забележка: За етажи 3 и 4 индивидуална застрахователна полица, поради факта, че същите са залог към банка за кредитна линия.

Стойности съответно по калкулация и оценка на независим оценител:

 • Ет 1, от сграда на бул. Цар Борис IIINo 215, в сила от дата 11.10.2021 със стойност 1 149 708,72 лева
 • Ет 3, от сграда на бул. Цар Борис IIINв 215, в сила от дата 11.10.2021 със стойност 627 270 лева

Ет 4, от сграда на бул. Цар Борис IIINв 215, в сила от дата 11.10.2021 със стойност 625 600 лева

Ет 7, от сграда на бул. Цар Борис IIINo 215, в сила от дата 1 1.10.2021 със стойност 788 639.70 лева

 • Ет 10, от сграда на бул. Цар Борис IIINв 215. в сила от дата 11.10.2021 със стойност 130 662.29 лева

Обща стойност на движимото имущество по счетоводна справка в етажи 1, 3, 4, 7 и 10 е по счетоводни данни със стойност 276 755.85 лева.

АБП Елешница, за административна сграда с P3П 1194м2 по сравнителен метод, от 11.10.2021r., със стойност 213 308 лева

 1. Ремонтно- сервизно хале-ново в АБП Елешница по счетоводен запис 913 472.40 лева за недвижимата част и 15013,1 2 лева за движими вещи от 11.10.2021
 2. Застрахователни рискове: пожар; удар от мълния (пряко и непряко попадение, експлозия, имплозия; сблъскване (падане) на летателни апарати и тела. части и предмети падащи от тях, както и умишлен палеж; природни бедствия — буря. ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение следствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия; измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации; земетресение; дар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм, злоумишлени действия; късо съединение, токов удар и непряко попадение на мълния, кражба, чрез взлом или опит за такава/само за движимо имущество/.

4.Конкурсна документация

Конкурсната документация може да се изтегли свободно от сайта на дружеството, в раздел „Профил на купувача“

 1. Изисквания към кандидатите
 • всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане; да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност; да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност. за което да бъдат приложени съответните документи:
 • в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;
 • предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация: покрити рискове; срок на застрахователното покритие; размер на застрахователната премия; преференциални условия; валидност на офертата; други обстоятелства по преценка на кандидата, самоучастия, ако има приложими такива;
 • офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и и—мейл на лица за контакт.
 1. Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя, в централното управление на

„Автомагистрали“ ЕАД на адрес: rp. София, р-н .,Витоша“, бул. „Цар Борис III“ No 215, ет. 1 в запечатан непрозрачен плик с данните на кандидата и надпис „За конкурса за избор на застрахователно дружество за застраховки „Имущество“.

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 на 05.10.2021 г.

 

 
 

 

 

 

 1. Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия икономи чески най-изгодна цена.

Приложения:

1.Образец N.1 Заявление за участие;

2. Методика за оценка на офертите


18.09.2021 13:56
Свали

18.09.2021 13:56
Свали