ПОКАНА

За участие в процедура с предмет: „Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с избор на изпълнител за изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни  представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в Документацията за участие.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предметът на настоящата поръчка е „Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“

* Изработката на необходимите пътни знаци следва да бъде съобразена с техническата спецификация и количествената сметка.

*Доставката следва да отговаря на приложената Количествена сметка.

 1. Спечелилият участник следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на пътните знаци с техническата спецификация и сертификати/декларации за произход и качество на доставените пътни знаци.

 2. Пътните знаци, тръби и крепежи за тях следва да отговарят на всички приложими нормативни изисквания, като Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 3 за временната организиция и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Хармонизирани стандарти по EN-БДС, както и други приложими, като:

а.) Закон за движение по пътищата (обн.ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл.изм.ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.);

б.) „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура”

в.) Нормативните актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;

г.) Закон за пътищата;

д.) БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт” (одобрен от Български институт по стандартизация);

е.) „Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци” на МРРБ, изм. и доп.ДВ бр.35 от 15 май 2015 г.;

ж.) Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

з.) „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г.;

и.) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

*По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

3. Количествена сметка:

 

НЕОБХОДИМИ ПЗ за Ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“ – дясна тръба,  виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт  при км 34+220 дясно платно и виадукт при км 35+144 ляво платно,  на АМ "Хемус"

 

 

№ по ред

Вид знак/ табела

Описание

Типоразмер

Клас фолио

Брой

 

 

1

Ж5

 

IV

R3A/R3B

15

 

 

2

Ж5

IV

R3A/R3B

4

 

 

3

Ж 3 /500/

IV

R3A/R3B

1

 

 

4

Ж 3 /700/

 

IV

R3A/R3B

2

 

 

5

Ж 3/1500/

 

IV

R3A/R3B

2

 

 

6

Ж 16/двойна S/

IV

R3A/R3B

2

 

 

7

Ж 15

 

IV

R3A/R3B

4

 

 

8

Т1 100

 

IV

R3A/R3B

2

 

 

9

Т1 250

 

IV

R3A/R3B

8

 

 

10

Т1 300

 

IV

R3A/R3B

1

 

 

11

T1 400

 

IV

R3A/R3B

2

 

 

12

Т1 500

 

IV

R3A/R3B

8

 

 

13

Т1 600

 

IV

R3A/R3B

2

 

 

14

В 18/3,5/

стандартни

IV

R3A/R3B

10

 

 

15

В 26 /50/

стандартни

IV

R3A/R3B

2

 

 

16

В 26 /70/

стандартни

IV

R3A/R3B

6

 

 

17

В 24

стандартни

IV

R3A/R3B

6

 

 

18

А 30

стандартни

IV

R3A/R3B

6

 

 

19

В 34

стандартни

IV

R3A/R3B

8

 

 

20

Г9 (Ф700)

стандартни

III

R3A/R3B

30

 

 

21

Г10 (Ф700)

стандартни

III

R3A/R3B

36

 

 

22

С 4.3

метални

IV

R3A/R3B

66

 

 

23

профили за Г9 и Г10 

поцинковани
квадратен профил

 

 

66*2м

 

 

24

ТРЪБИ и крепежи

поцинковани

ф60

 

съгласно проекта на оферента

 

 
 

 

 
   
   

Временна маркировка за ВОБД / съгласно Детайл 2/

 

Вид маркировка -оранжева

Площ (м2)

1

Надпис Varna

15.00

2

Надпис Sofia

29.00

3

Насочващи стрелки

50.25

  

 II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта или да се получи от деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет. 1

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

 

    III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

 

Краен срок за подаване на офертите: 15.00 ч. на 23.09.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя.


21.09.2021 11:21
Свали

21.09.2021 11:23
Свали