ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик за доставка на калциев хлорид за зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“,  Дружеството Ви кани да ни  представите оферта за доставка на калциев хлорид, подробно описани в Документацията за участие.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предмет на настоящата процедура е „Избор на доставчик за доставка на калциев хлорид за зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“, както следва:

В рамките на поръчката следва да бъде доставен Калциев хлорид /Ca Cl2/ със сертификат от производител и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория. Материалът трябва да съответства на изискванията съгласно Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата / чл. 21, ал.1, т.2/.

2. химични вещества за стопяване на леда и снега: калциев двухлорид (CaCI2) - съгласно табл. 4, и др.

№ по ред

Характеристики

Единица мярка

Норма

 

1.

 

Зърнометрия

 

% (m/m)

Сито,mm    %, премин.

5.0                   20,0              100

 2,0               25

2.

Съдържание на водоразтворими хлориди

 

% (m/m)

 

77,0

3.

Съдържание на водоразтворими сулфати

 

% (m/m)

 

2,5

4.

Съдържание на влага

% (m/m)

2,0

5.

Съдържание на тежки метали:

As

Pb

Cd

Cr, общ

Cu

Ni

Hg

Zn

ppm

 

10

20

5

30

       20

       30

         0,5

50

 

 

Необходимо количество – 100 тона в чували по 25кг, разпределено по бази, както следва:

 

АБП „Елешница“/ А2 „Хемус“ – 80 тона;

АБП „Ихтиман“/ А1 „Тракия“ – 7 тона;

АБП „Калугерово“/ А1 „Тракия“ –13 тона;

 

       II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 30.09.2021 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 


24.09.2021 15:48
Свали