Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

за участие в избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:

Поддръжка на пожароизвестителна система в административна сграда на бул. Цар Борис III” № 215“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на изпълнител за извършване на поддръжка на пожароизвестителна система в административна сграда на бул. „Цар Борис III” № 215, Ви каним да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите описани по - долу.

Договорът за изпълнение на поръчката ще се сключи след провеждане на Общо събрание на етажната собственост.

I. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Ежемесечно обслужване:

1.1. Първоначално подвързване към кутии и тест на системите на ет. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10.

1.2. Изпълнителят извършва: до 20 – то число на текущия месец техническо обслужване с проверка на включената автоматика и тренировъчно задействане на 1/12 от монтираните датчици и изнесени сигнализатори;

1.3. външен оглед на възлите на инсталацията;

1.4. проверка изправността на изнесените сигнализатори за тревога/сирени, алармени звънци, светлинни табла/;

1.5. проверка работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно захранване.

1.6. до 30–то число на текущия месец се предоставят на Възложителя  протоколи за извършено сервизно поддържане и техническо обслужване на пожароизвестителни системи в сградата.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 1. Участникът следва  да притежава следните документи за правоспособност:
 • Разрешение/Удостоверение за „Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи и съоръжения“ свързани с пожарната безопасност;
 • Разрешение/Удостоверение  за „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“ свързани с пожарната безопасност;

  -Разрешение/Удостоверение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти;

*За доказване на изискването участникът следва да приложи към офертата си копия на валидни разрешения/удостоверения.

2. Изисква се участникът за последната една  приключила финансова година да има положителен финансов резултат от дейността си, което се установява с представяне на ГФО.

* За доказване на минималното изискване участникът представя ГФО за последната 1 (една) приключила финансова година.

 

 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 Срокът за изпълнение на поръчката е до 12 месеца.

Всяко плащане по поръчката ще се извършва въз основа на следните документи:

 1. отчет за предоставените дейности;
 2. приeмо-предавателен протокол за приемане на дейностите,
 3. фактура за дължимата сума/част от Цената за съответната извършена дейност.

Плащанията по договора ще се извършват на всяко тримесечие в български лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписване на приемно - предавателните протоколи и след получаване на издадени оригинални фактури за съответния период.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 1. Общото събрание на етажната собственост на административната сграда на бул. „Цар Борис III” № 215,  определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
  1. не са налице основанията за отстраняване, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;
  2. отговаря на критериите за подбор.
 2. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
  1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство/а за съдимост;
  2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

З. При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

 1. безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или

Б) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В) нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за добро изпълнение на поръчка с предмет „Поддръжка на пожароизвестителна система в административна сграда на бул. Цар Борис III” № 215. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

Когато гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка срокът на валидност й следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на доставката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане па обществената поръчка.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

V. ОГЛЕД НА ОБЕКТА:

Участникът е длъжен да извърши оглед на обекта и да се запознае с условията и спецификата, както и с всички условия, които биха повлияли на офертата му и предложената цена за изпълнение на поръчката.

Лице за контакти за извършване на оглед: 0878 360 232 - Христина Младенова

VI. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД.

Лице за контакт  Николай Едрев – ръководител отдел ПОПКД  тел. 0885 62 45 02

VII. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Република България, обл. София (Столица), общ. Столична,  гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 08.10.2021 г. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215 ет.1.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в непрозрачна опаковка не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 • Образец №1 – Оферта
 1. Образец № 2 – Техническо предложение
 2. Образец № 3 – Ценово предложение
 3. Декларация за оглед на обекта

 


24.09.2021 15:54
Свали

24.09.2021 15:54
Свали

24.09.2021 15:54
Свали

24.09.2021 15:54
Свали