Удължен е срокът за подаване на оферти 

   ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

 

„Доставка на дърва, пелети и въглища за отопление нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД през отоплителния сезон 2021/2022 г.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимост от закупуване на дърва за огрев, пелети и въглища за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД през отоплителния сезон 2021/2022 г.“, Ви каним да нипредставите оферта/ти по процедура с предмет: „Доставка на дърва за огрев, пелети и въглища за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД през отоплителния сезон 2021/2022 г.“

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Процедурата е разделена на три позиции с три отделни технически спецификации.

Желаещите да участват в процедурата могат да участват заедно и/или по отделно за всяка позиция.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 ЗА ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

  1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е посочен в Техническата спецификация на съответната позиция.

!!!Важно!!! Участникът посочва срок за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посочения срок в Техническата спецификация на съответната позиция.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.

*Под дейности (доставки), сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира доставка на дърва за огрев и/или пелети и/или  въглища.

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи списък по Образец № 3 на услугите, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите.

2. Срок на валидност на офертите

2.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позицията се представя отделен образец на  Техническо предложение“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

4. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят отделен образец на  „Ценово предложение“, с посочване на позицията, за която се отнасят, и се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят и наименованието на участника.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Съдържание на офертата:

1.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Върху плика участникът посочва:

наименованието на участника  

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката.

2. Изисквания към съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

2.1. Техническо предложение - Образец № 4 в съответствие с изискванията на Възложителя, включващо:

            -      техническа спецификация на доставената стока;

            -     срок за изпълнение на доставката в работни дни.

           

3. Изисквания към съдържанието на ценовото предложение:

Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, подписано и подпечатано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Ценовото предложение се изготвя съобразно Образец № 5 /-1,-2 и -3/.

Извън плика с надпис: «Ценово предложение» не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика «Ценово предложение» свързани с предлаганата цена (или част от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Възложителят може да поиска обосновка по предоставените крайни и единични цени.

4.  Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в поръчка с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.1

деловодство

 

4.2. Пликът включва документите посочени в  Раздел IV. т. 1-3 „Съдържание на плика“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който съдържа ценовото предложение.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена” за обособени позиции от № 1 до № 3.

 VI.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

VII. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 12.11.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящата документация са:

 

  1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 ЗА ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
  2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
  3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 ЗА ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
  4. ОБРАЗЦИ:

Образец № 1 Административни данни на участника

Образец № 2 Оферта

Образец №3  Списък с изпълнени услуги

Образец №4 Техническо предложение

Образец №5 Ценово предложение


29.09.2021 15:29
Свали