Удължен е срокът за подаване на оферти 

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик на диагностична апаратура, необходима за оборудване на автосервиз собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ намиращ се на територията на АБП Елешница“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със необходимост от закупуване на диагностична апаратура, необходима за оборудване на автосервиз собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ намиращ се на територията на АБП Елешница“, Ви каним да нипредставите оферта по процедура с предмет: „Избор на доставчик на диагностична апаратура, необходима за оборудване на автосервиз собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ намиращ се на територията на АБП Елешница“, при условия подробно описани в Документацията за участие.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА                                       ПРОФЕСИОНАЛНА МОДУЛНА ДИАГНОСТИКА

Офертата трябва да съдържа:

   За тежкотоварни МПС  

 1. Професионална диагностична апаратура ( КАМИОНИ, АВТОБУСИ, РЕМАРКЕТА, ЛЕКОТОВАРНИ)  + софтуер + ъпгрейд 

Комуникационен интерфейс, който заедно със софтуер свързва компютър с електронните контролни агрегати, инсталирани на превозните средства.

 1. Той да позволява да се свържете чрез Bluetooth и с помощта на USB кабел.
 2. Интегрирана Bluetooth връзка с капацитет на предаване до 50m
 3. Груб дизайн
 4. Сертификати:
  • FCC
  • CE
  • РоХс
 1. Комуникационни протоколи (ISO 15031)
 • ISO 9141-2
 • SAE J1850 VPW
 • SAE J1850 PWM
 • SAE J1708
 • SAE J2534
 • SCI Халдекс
 • CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (БДС)
 • CAN единичен кабел
 • CAN ниска скорост
 • RP1210
 • ПАС THRU
 • PASS THRU
 1. Възможност за диагностика на двигател, автоматична трансмисия, спирачна система, климатична система, окачване, управление на врати - разчитане кодовете за неизправности - актуални стойности в реално време в цифров и графичен режим - възможност за активиране на компоненти, извършване на адаптации и настройки.
 2. Професионална модулна диагностична апаратура предназначена за автомашини с професионално предназначение да включва:

 -КАМИОНИ покритието по марки и модели

 - РЕМАРКЕТА покритието по марки и модели

 - АВТОБУСИ покритието по марки и модели

 - ЛЕКОТОВАРНИ -БУСОВЕ И ПИКАПИ покритието по марки и модели

 1.  Пълен софтуерен модул ( КАМИОНИ, АВТОБУСИ, РЕМАРКЕТА, ЛЕКОТОВАРНИ) -  Да включва  активация на целият модул, да  дава пълен достъп до базата с данни и ръководства. Да има връзка с хардуерния модул
 2. Да има основен кабелен комплект, както и допълнителни за често срещаните комерсиални машини
 3.  Да има поне едногодишен лиценз за ползване . При изтичане на лиценза модула да може да продължава да работи с възможност за удължаването му
 4.  Да бъдат представени сертификати за предложената професионална диагностика
 5. Гаранционни срокове за самата апаратура(минимален срок една година), условия за гаранционно и извън гаранционно поддържане като и условия за продължаване на лиценза за данните.

За леки МПС

- Интелигентна диагностика с автоматична идентификация на автомобила, която да включва таблет и диагностични конектори :

Информация за таблета:

 • OS: Android 9.0
 • CPU: 2.0 GHz 4 Ядра
 • Работна памет: 3GB
 • Съхранение: Вътрешен 32GB
 • Екран: 8" 1280x800 IPS
 • Батерия: 5000mAh
 • Wifi: 2.4GHz и 5GHz
 • Камера: предна 2MP, задна 5MP

 

Информация за диагностичният конектор:

 • Работно напрежение: 9V DC-18V DC
 • Диагностично напрежение: DC12V
 • Консумация на мощност: ≤2W
 • Диагностичен метод: Bluetooth Working
 • Temp.: -10 °C-50°C
 • Размер: 69x40x18mm

Конектори в пакета (опаковачен лист):

 

 

- Пълна диагностика на всички системи (ECU)

- Четене на системна информация (VIN номер, номер на част, версия на софтуера и т.н.) - Четене кодове за неизправности (DTC)

 -Изчистване на кодове за неизправности (DTC)

 -И още други полезни функции. Комплекта да  включва и куфар за съхранение и допълнителни кабели.

 • Оборудването да е новопроизведено.
 • За софтуера – последна актуализирана версия.
 • Участникът трябва да притежава сертификати издадени от акредитирани лица на
 • производителя за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти.
 • Удостоверява се с представяне на заверени от участника копия на сертификати,издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентено/и с минимален обхват доставка на автосервизно оборудване, на името на производителя на оборудването.
 • Участникът трябва да представи доказателство за съответствие на оборудването с
 • нанесена „СЕ“ маркировка.
 • Удостоверява се с представяне на валидна декларация за съответствие с нанесена
 • СЕ“ маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител. Документът следва да бъде представен в оригинал или заверено копие на оригинала и в превод на български език.

 

 Монтаж – включен монтаж по позициите определени по горе, пускане в

експлоатация и обучение на персонала за работа с оборудването и софтуера. Срокът за монтаж

и обучение е до 10 (десет) работни дни и започва да тече след доставка на

оборудването, предмет на договора.

Гаранционен срок – минимум 12 месеца.

1. Изисквания относно гаранционния срок, за отстраняване на дефекта появили се по

време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

- Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 12 месеца,

считано от датата на пускане в експлоатация на изделията и важи до изтичането на последната

дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

- В случай, че по време на гаранционния период се установят един или повече дефекти,

който/които не позволява/т оборудването да се експлоатира, Изпълнителят е длъжен да

отстрани дефектите, съгласно посочения от него срок в предложението за изпълнение на

настоящата поръчка, но не повече от 120 часа от датата на подписване на протокола за

рекламация. Разходите за транспорт при отстраняването на гаранционни дефекти са за сметка на Изпълнителя.

В случай, че след като бъде уведомен, Изпълнителят не се яви в срок до 1 ден за

подписване на протокола за рекламации или не отстрани дефектите в срока за реакция при

възникване на технически проблеми, посочен в офертата, Възложителят има право да

предприеме необходимите мерки за отстраняването им, като риска и разходите, доказани със

съответните първични документи, са за сметка на Изпълнителя.

Документи, които Изпълнителят следва да представи при доставка за всяко изделие:

- Паспортни данни и изпитателни протоколи от заводски изпитания;

- Оразмерени чертежи на изделията и основните възли и детайли /когато е приложимо/;

- Декларация за произход;

- Гаранционна карта;

- Лицензи за софтуер;

- Инструкция за експлоатация и съхранение (на български език).

Срок на изпълнение – срокът за изпълнение на поръчката е до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на подписване на договора.

!!!Важно!!! Участникът посочва срок за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

       II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 12.11.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.


30.09.2021 16:56
Свали