Прекратена процедура

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

 

„Направа на просеки по въздушни електропроводни линии средно напрежение обслужващи подстанциите на АМ Хемус”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимост от повишаване сигурността и безопасността на електрическите разпределителни мрежи средно напрежение, както и осигуряването на тяхното нормално функциониране,  Ви каним да ни  представите оферта по процедура с предмет: „Направа на просеки по въздушни електропроводни линии средно напрежение обслужващи подстанциите на АМ Хемус”

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на поръчката е повишаване сигурността и безопасността на електрическите разпределителни мрежи средно напрежение, както и осигуряването на тяхното нормално функциониране. Съгласно чл. 765 от Наредбата № 9/ 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи и във връзка със спазване изискванията на противопожарните норми трасето на въздушните линии периодично се почиства от дървета и храсти, като се поддържа определена широчина на просеката, съобразена с размерите на сервитутните зони съобразно Наредба № 16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Предметът на поръчката включва изсичане на единични дървета, изсичане на храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета при мрежи средно напрежение (СрН).

 

Ориентировъчно количество  100 дка

 

Списък на обектите за възлагане - въздушни електропроводни линии средно напрежение:

 

ВЛ 20 кV Витиня

ВЛ 20 кV Хемус

 

  1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е до 15 работни дни след сключване на договор.

!!!Важно!!! Участникът посочва срок за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.Участникът следва да е изпълнил за последните  3 /три/ години, считано от крайната дата на подаване на офертата, дейности с предмет , идентични и/или сходни* с предмета на поръчката:

 

Минимално изискване:

През посоченият период всеки участник да е изпълнил поне една дейност с идентичен или сходен предмет .

 

*Под сходни дейности следва да се разбират дейности по осъществяване на дърводобив или почистване на земеделски или горски площи от растителност.

                                                                                                                   

За обем, сходен с обема на поръчката ще се счита:

  • почистване на горски площи от растителност;

 

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи списък по Образец № 3 на услугите, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите.

 

2. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

2.1. Минимално изискване:

- ръководен състав: участникът следва да разполага минимум с 1 (едно) лице от своя ръководен състав, с V-та (пета) квалификационна група по безопасност при съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

 

 

- изпълнителски персонал: всеки участник следва да разполага минимум с 5 (пет) лица, от които 3 (три) лица с IV-та (четвърта) квалификационна група по безопасност при съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) и 2 (две) лица с минимум с III-та (трета) квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ

Лицата следва да притежават и валиден документ, удостоверяващ придобита правоспособност за работа с моторни триони, издаден по реда на Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.) (по-долу само Наредба № 12 от 22.04.2009 г., Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г) и/или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (по-долу само Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г.).

 

Всеки участник следва да разполага минимум с 1 (едно) лице, отговарящо на изискванията на чл. 235 от Закона за горите (ЗГ), като лицето трябва да е вписано в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗГ.

Допустимо е лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ, вписано в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗГ, да е някое от горепосочените лица.

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи Образец № 4 - списък на персонала с посочване на лицата от ръководния състав (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа, номер и срок на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и правилникът, по който е придобита квалификационната група, лицата от изпълнителския персонал (техните имена), квалификационната им група по безопасност при работа, номер и срок на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа, и правилникът, по който е придобита квалификационната група, придобитата правоспособност за работа с моторни триони; номер на документа, издаден по реда на Наредба № 12 от 22.04.2009 г. (Отм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г.) и/или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г., с който е придобита правоспособността, срокът му на валидност, лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ, номерът на Удостоверението за вписване в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите, датата на издаването му, и дейностите, за които е издадено, както и описание на съответните документи, които доказват професионалната компетентност на посочените лица.

  •  Към списъка на персонала се представят и копия от съответните документи, които доказват професионалната компетентност на описаните в списъка лица, като удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност при работа за ръководния състав и за изпълнителския персонал, документи за придобита правоспособност за работа с моторни триони за изпълнителския персонал, Удостоверение за вписване в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите за лицето, отговарящо на изискванията на чл. 235 от ЗГ.

 

 

3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполага с минимум 5 бр. моторни резачки/триона и  1 бр. товарен, високопроходим автомобил.

 

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи списък по Образец № 5 на инструменти, съоръжения и техническо оборудване.

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Съдържание на офертата:

1.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Върху плика участникът посочва:

наименованието на участника  

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката.

2. Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения образец№ 6

 

3. Ценово предложение, съдържащо:

Попълнено ценово предложение, изготвен0 по приложения образец №7

4.  Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в поръчка с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.1

деловодство

 

4.2. Пликът включва документите посочени в  Раздел IV. т. 1-3 „Съдържание на плика“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който съдържа ценовото предложение.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена” .

 VI.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

VII. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 15.10.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в не запечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящата документация са:

 

  1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  2. ОБРАЗЦИ:

Образец № 1 Административни данни на участника

Образец № 2 Оферта

Образец №3  Списък с изпълнени услуги

Образец №4 Списък на персонала

Образец №5 Списък на оборудването

Образец №6 Техническо предложение

Образец №7Ценово предложение


30.09.2021 17:05
Свали