Новини

Позиция на "Автомагисрали" ЕАД

  30.09.2021 18:11  
Позиция на \

Във връзка с медийни спекулации относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД е нужно да уточним следното:

При последната промяна в състава и функциите на членовете на Съвета на директорите за изпълнителен директор беше избран инж. Иван Станчев, който замени на поста инж. Валентин Вълков. Заедно с тази промяна беше направено изменение от принципала – министъра на регионалното развитие и благоустройството на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, считано от датата на вписване на промените в Търговския регистър. По силата на това обстоятелство председателят на съвета на директорите е овластен с представителни функции да представлява дружеството заедно и поотделно с изпълнителния директор. Овластените да представляват дружеството лица, освен възнаграждението им като членове на съвета на директорите, получават и възнаграждение за упражняваната от тях представителната власт.

Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя тримесечно при условията и по реда на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Формирането на възнагражденията им е функция от постигнатите финансови резултати в дружеството въз основа на нормативно определената отчетност. Това може да доведе както до положителни, така и до отрицателни критерии за определяне на възнагражденията. При намалени финансови резултати се намаля и съответното заплащане на членовете на съвета на директорите. Държим да отбележим, че възнагражденията на членовете на съвета на директорите в „Автомагистрали“ ЕАД винаги са определяни и изплащани в съответствие с действащата нормативна уредба. Дружеството е обект на множество проверки от различни контролни органи и не може да си позволи нарушения в тази връзка. Нещо повече, от момента на назначаването си до днешна дата членовете на съвета на директорите на дружеството не са ползвали полагащите им си представителни финансови средства за подпомагане на тяхната дейност.