ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

"Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на "Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“, АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на СМР.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР- "Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“

 

 1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на СМР

Мярка

Кол-во

 

КОНСТРУКЦИИ

 

 

1

Почистване на бетонови повърхности

м2

128,00

2

Почистване на оголена армировка

м2

38,40

3

Антикорозионна защита на почистената армировка

м2

38,40

4

Възстановяване  на бетонови конструктивни елементи с материали съгласно БДС EN 1504

м2

102,40

 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

1. Място на изпълнение – Република България, АБП „Калугерово "

2. Общия срок за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи срок за изпълнение не по дълъг от 15 календарни дни.

 

Срокът за изпълнение на договорените работи и предаването на строежа започва да тече от подписването на договор за изпълнение, подписан двустранен протокол за стартиране на дейностите и приключва с подписан двустранен протокол за реално извършени СМР.

V.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 ( деветдесет ) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

 

VI. ОГЛЕД НА ОБЕКТА:

            Участникът е длъжен да извърши оглед на обекта и да се запознае с условията и спецификата на строителната площадка, както и с всички условия, които биха повлияли на офертата му и предложената цена за изпълнение на поръчката.

Участникът прилага към техническото си предложение попълнена и подписана Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта – Образец № 6.1

  VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчката

 

1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (едно) строителство с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.

*Под дейности (услуги), сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира дейност/и по ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация ,и/или осн. ремонт на силови, промишлени сгради и/или жилищни сгради и други

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи списък по Образец № 4 на услугите, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите.

1.2. Изисква се участникът в поръчката да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки).

 

* За доказване на минималното изискване участниците представят: Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието с изискването на Възложителя.

 

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има и да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.

 

1.3. Изисква се участникът в поръчката да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с персонал/екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва:

 • Технически ръководител – с висше техническо образование и специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство с минимум 3 (три) години професионален опит по специалността или който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката ;

 

*Под дейности (услуги), сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира дейност/и по ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация ,и/или осн. ремонт на силови, промишлени сгради и/или жилищни сгради и други

         - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – минимум 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

2. Изисквания относно икономическо и финансово състояние:

2.1. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минимална застрахователна сума (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).

 

* За доказване на минималното изискване участниците представят копие на застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

 

       Участникът, определен за изпълнител, трябва да има и да поддържа валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“  през целия срок на изпълнение на договора.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Съдържание на офертата:

1.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Върху плика участникът посочва:

наименованието на участника 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката.

2. Изисквания към съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

2.1. Техническо предложение - Образец № 6 в съответствие с изискванията на Възложителя, включващо:

                   -     срок за изпълнение ......... в календарни дни дни.

           

3. Изисквания към съдържанието на ценовото предложение:

Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, подписано и подпечатано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Ценовото предложение се изготвя съобразно Образец №7

Извън плика с надпис: «Ценово предложение» не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика «Ценово предложение» свързани с предлаганата цена (или част от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Възложителят може да поиска обосновка по предоставените крайни и единични цени.

4.  Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в поръчка с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.1

деловодство

 

4.2. Пликът включва документите посочени в  Раздел VIII. т. 1-3 „Съдържание на плика“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който съдържа ценовото предложение.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 

IX.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

X. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

 1. Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 12.11.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящата покана са:

 

 1. Административни данни на участника – Образец № 1
 2. Оферта – Образец № 2;
 3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 3.
 4. Списък с изпълнени услуги – Образец №4.
 5. Декларация за персонала, който ще изпълнява поръчката - Образец №5.
 6. Техническо предложение – Образец №6, включващо:
 7. Декларация за оглед на обекта - Образец № 6.1 (Приложение към Техн.предложение № 6);
 8. Ценово предложение – Образец №7
 9. Количествено – стойностна сметка
ПОКАНА_ЕТАП 1
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 1.
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 2 ОФЕРТА
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 3 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 4 - СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРСОНАЛ
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 6 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 6.1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
20.10.2021 14:34
Свали
ОБРАЗЕЦ 7 -ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
20.10.2021 14:34
Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - КСС.
20.10.2021 14:34
Свали