ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Наем на специализирана техника и механизация за зимното поддържане през сезон 2021/2022г.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от наем на специализирана техника за зимното поддържане през сезон 2021/2022г., за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД,  Ви каним да ни представите оферта/и за участие в поръчката, при условия, подробно описани в настоящата покана и приложенията към нея.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Процедурата е разделена на 3 /три/ позиции с три отделни технически спецификации.

Желаещите да участват в процедурата могат да участват заедно и/или по отделно за всяка позиция, като следва:

Обособена Позиция №1  - А1 Тракия ОПУ София, ОПУ Пазарджик и ОПУ Пловдив;

Обособена Позиция № 2  - А2 Хемус, ОПУ София,

Обособена позиция  № 3  -  А3 Струма, ОПУ София, Перник и Кюстендил

 

   Място на изпълнение: съгласно  Техническите спецификации за необходимите машини, приложени към настоящата покана.

 

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

 • Специализираните машини се стационират в пункта за зимното поддържане, определен от Възложителя, на следващия ден от датата на заявката.
 • Режимът на работа е денонощно дежурство.
 • Разходите за придвижването на машините са за сметка на Изпълнителя.
 • Отчитането броя на часовете работа и в дежурство ще се извършва на база товарителници, дублирани с показанията на GPS-системата на съответната машина, като за целта страните съставят двустранно подписан протокол от упълномощени техни лица.
 • Изпълнителите трябва да осигурят работеща GPS-системата за всяка една от Специализираните машини.
 • Всички разходи за инсталирането, поддържането и обслужването на GPS-системата е за сметка на Изпълнителя.
 • Специализираните машини да са минали годишен технически преглед.
 • Специализираните машини да имат винетка за периода на действие на договора.
 • Специализираните машини да бъдат снабдени със защитни сигнални лампи съгласно изискванията на действащата наредба.
 • Специализираните машини да са с осигурени  ГСМ и резервни части.
 • Специализираните машини да имат застраховка „Гражданска отговорност“ за щети на трети лица.

 

*Избраният изпълнител следва да представи преди сключването на договор, списък на лицата/операторите, които са оторизирани да управляват наетата техника.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.

*Под дейности (доставки), сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира отдаване под наем на механизация, снегопочистваща техникa, комбинирани машини, влекач,багери, товарачна машина и др.

*За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи списък по Образец № 3 на услугите, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите.

2. Срок на валидност на офертите

2.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позицията се представя отделен образец на Техническо предложение“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

4. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят отделен образец на  „Ценово предложение“, с посочване на позицията, за която се отнасят, и се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят и наименованието на участника.

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Съдържание на офертата:

1.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

Върху плика участникът посочва:

наименованието на участника  

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката.

2. Изисквания към съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

2.1. Техническо предложение - Образец № 4 в съответствие с изискванията на Възложителя, включващо:

  -      техническа спецификация на техниката;

  

3. Изисквания към съдържанието на ценовото предложение:

Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, подписано и подпечатано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Ценовото предложение се изготвя съобразно Образец № 5 .

Извън плика с надпис: «Ценово предложение» не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика «Ценово предложение» свързани с предлаганата цена (или част от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Възложителят може да поиска обосновка по предоставените крайни и единични цени.

4.  Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в поръчка с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.1

деловодство

 

4.2. Пликът включва документите посочени в  Раздел IV. т. 1-3 „Съдържание на плика“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който съдържа ценовото предложение.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена” за обособени позиции от № 1 до № 3.

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Срок за изпълнение на поръчката до приключване на зимен сезон 2021/2022 г.

 

 VII.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

VIII. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 29.10.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящата покана са:

 

 1. ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3
 5. ОБРАЗЦИ:

Образец № 1 Административни данни на участника

Образец № 2 Оферта

Образец №3  Списък с изпълнени услуги

Образец №4 Техническо предложение

Образец №5-1 Ценово предложение

Образец №5-2 Ценово предложение

Образец №5-3 Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ 1
22.10.2021 21:24
Свали
ОБРАЗЕЦ 2
22.10.2021 21:24
Свали
БРАЗЕЦ 3 - СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ
22.10.2021 21:24
Свали
ОБРАЗЕЦ 4 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
22.10.2021 21:24
Свали
ОБРАЗЕЦ 5-1 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАКИЯ
22.10.2021 21:24
Свали
ОБРАЗЕЦ 5-2 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХЕМУС
22.10.2021 21:24
Свали
ОБРАЗЕЦ 5-3 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРУМА
22.10.2021 21:24
Свали
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
22.10.2021 21:24
Свали
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СТРУМА
22.10.2021 21:24
Свали
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАКИЯ
22.10.2021 21:24
Свали
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ХЕМУС
22.10.2021 21:24
Свали