Прекратена процедура

ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА  НОСЕЩИ И МЕЖДИННИ БЕТОНОВИ СТЪЛБЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАДНА МРЕЖА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейностите си, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на контрагент за изработка и доставка на НОСЕЩИ И МЕЖДИННИ БЕТОНОВИ СТЪЛБЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАДНА МРЕЖА. Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в  приложената към поканата документация за участие.

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА  НОСЕЩИ И МЕЖДИННИ БЕТОНОВИ СТЪЛБЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАДНА МРЕЖА“

 

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общи изисквания:

1.1. Предметът на настоящата поръчка е изработка и доставка на  носещи стоманенобетонни стълбчета и междинни стълбчета за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД.

1.2.Технически изисквания за носещи и междинни бетонови стълбчета за изпълнение на оградна брежа

1.2.1. Носещи стоманенобетонни стълбчета с размер на напречно сечение 12х12 и h-240 см. По височина на стълбчетата на три места са предвидени два отвора / ф30-ф10мм/ за монтаж и опъване на носещите мрежата телове.

1.2.2. Междинни стълбчета с размери на напречно сечение 8х8см и височина h-220 см.

По височината на стълбчетата /на три места/ е предвиден отвор /ф10мм/ за привързване за носещите телове.

2. Изисквания за материалите за производство на носещи и междинни бетонови стълбчета:

  1. Бетон клас С25/30/БДС EN 206-1/NA
  2. Армировка от стомана клас В235/ БДС 4758/2008/;

На всяко стълбче /носещо и междинно/ да бъде изписан надпис „АПИ“

 

  1. Изисквания към готовия продукт / носещи и междинни бетонови стълбчета/:

Готовите стълбчета да отговарят на техническите изисквания на БДС EN 12839- Готови бетонови елементи; Елементи за огради.

 

3.1. Участниците в процедурата следва да представят към техническото си предложение документи, удостоверяващи съответствието на материалите с техническата спецификация – декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или изпитвателни протоколи.

 

4. Прогнозно количество за доставка:

4.1. Междинни стълбчета с размери на напречно сечение 8х8 см – 2000 броя, разпределени като следва:

Ихтиман – 1000 бр.

Елешница – 50 бр.

Калугерово – 200 бр.

Перник – 750 бр.

 

4.2. Носещи стълбчета с размери на напречно сечение 12х12 см – 300 броя, разпределени като следва:

Ихтиман – 150 бр.

Елешница – 120 бр.

Калугерово – 30 бр.

 

*Всеки от оферентите задължително да представи сертификат за качество и декларации за съответствие, хармонизирани по БДС, които да бъдат предварително одобрени преди оценка на офертите.

5. Срок за изпълнение на поръчката

5.1. Срокът за изработка - до 20 (двадесет) календарни дни.

Срокът за изработка на изделията започва да тече от датата на подписването на договора . 

!!!Важно!!! Участникът посочва срокът за изпълнение в календарни дни, който не може да надвишава посоченият по-горе.

5.2. Срок за доставка: до 3 /три/ работни дни след подаване на заявка от Възложителя с уточнено място и количество на доставката отразено в двустранно подписан приемо - предевателен протокол.

6. Срок на валидност на офертите

6.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

6.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

6.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

     Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД.

  • Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

 

 

  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. На 19.11.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

Приложения към поканата: документация за участие, образци и чертеж

 

 

2_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДОСТ
22.10.2021 21:32
Свали
3_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА_REV1
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 1
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 2 ОФЕРТА.
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 3
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 4.
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 5
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 6
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 7
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 8
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 9
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 10 - УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 10
22.10.2021 21:33
Свали
ОБРАЗЕЦ 11 - СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ
22.10.2021 21:32
Свали
ОБРАЗЕЦ 12- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
22.10.2021 21:33
Свали
ОБРАЗЕЦ 13_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_REV1
22.10.2021 21:33
Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - КСС
22.10.2021 21:33
Свали
ЧЕРТЕЖ.
22.10.2021 21:33
Свали