Кариери

Юрисконсулт

  25.10.2021 14:30  

Изисквания за заемане на длъжността:
1.Изисквания за образование – висше юридическо;юридическа правоспособност;
 

Изисквания за умения :
1.Много добра компютърна грамотност;
2.Отлични комуникативни умения;
3.Способност за определяне на цели, оперативни задачи и тяхното приоритизиране във времето;
4. Способност за работа, самостоятелно изпълнение на задачи или работа в екип под напрежение;

 

Трябва да знае:
1.нормативните актове по търговското, гражданското и трудовото право и подзаконовите актове, свързани с прилагането им;
2. реда и изискванията за извършване на правнопроцесуални действия;

3.съдебната и арбитражна практика по основните правни казуси;
4.компютърните и други автоматизирани системи за извършване на правна дейност и получаване на правна информация.

 

Длъжностни задължения
1.Организира и осъществява дейност за уреждане на въпроси от договорноправен характер, арбитражни и съдебни дела.
2. Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност, както и по законосъобразността на нормативните и други правни актове, внасяни за разглеждане и приемане от колективните органи за управление на предприятието.
3. Представлява предприятието пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия, определени с нормативните актове и осигурява неговата защита.
4. Отговаря за сключването на договорите и дава указания за правилното им изпълнение.
5. Отговаря за договорите, свързани със стопанисването на дълготрайните активи и по придобиването, прехвърлянето, отчуждаването или отдаването им под наем.
6. Участва в разработването и дава мнение по законосъобразността на вътрешните нормативни актове, инструкции или заповеди с правен характер.
7. Дава становище по законосъобразността при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагането на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност.
8. Подготвя становища при решаване на жалби, сигнали и предложения.
9. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители.
10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Професионален опит:
• Минимум 2 години практика по специалността