ПОКАНА

За участие в процедура с предмет: Изработка и доставка на пътни знаци необходими за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““


 


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с избор на изпълнител за изработка и доставка на пътни знаци, тръби и крепежи за тях за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в Документацията за участие.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предметът на настоящата поръчка е изработка и доставка на пътни знаци, тръби и крепежи за тях за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““

* Изработката на необходимите пътни знаци следва да бъде съобразена с техническата спецификация и количествената сметка.

*Доставката следва да отговаря на приложената Количествена сметка.

1. Спечелилият участник следва да представи документи, удостоверяващи съответствието на пътните знаци с техническата спецификация и сертификати/декларации за произход и качество на доставените пътни знаци.

2. Пътните знаци, тръби и крепежи за тях следва да отговарят на всички приложими нормативни изисквания, като Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 3 за временната организиция и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Хармонизирани стандарти по EN-БДС, както и други приложими, като:

а.) Закон за движение по пътищата (обн.ДВ, бр.20 от 5 март 1999г., посл.изм.ДВ, бр.48 от 24 юни 2011г.);

б.) „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура”

в.) Нормативните актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;

г.) Закон за пътищата;

д.) БДС 1517:2006 Пътни знаци. Размери и шрифт” (одобрен от Български институт по стандартизация);

е.) „Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци” на МРРБ, изм. и доп.ДВ бр.35 от 15 май 2015 г.;

ж.) Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

з.) „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г.;

и.) Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

*По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

3. Количествена сметка:

 

НЕОБХОДИМИ ПЗ за ОБЕКТ: "Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ ‚Хемус“"

по ред

Вид знак/ табела

Описание

Типоразмер

Клас фолио

Брой

1

Ж 16

 

IV

R3A/R3B

2бр

2

Ж 16

 

IV

R3A/R3B

2бр

3

Ж 15

 

IV

R3A/R3B

4бр

4

Ж 15

 

IV

R3A/R3B

8бр

5

А 23

 

IV

R3A/R3B

8бр

6

В 26

 

IV

R3A/R3B

4бр

7

В 26

 

IV

R3A/R3B

4бр

8

В 26

 

IV

R3A/R3B

5бр

9

В 26

 

IV

R3A/R3B

5бр

10

В 24

 

IV

R3A/R3B

1бр

11

Т1

100m

IV

R3A/R3B

2бр

12

Т1

200m

IV

R3A/R3B

6бр

13

Т1

300m

IV

R3A/R3B

4бр

14

Т1

500m

IV

R3A/R3B

2бр

15

Т1

600m

IV

R3A/R3B

4бр

16

Т1

800m

IV

R3A/R3B

2бр

17

Т1

2000m

IV

R3A/R3B

4бр

18

фолио за С4
1000/250 mm

 

IV

R3A/R3B

600бр

19

ТРЪБИ и крепежи

поцинковани

ф60

 

42бр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта - раздел „Профил на купувача“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

 

Лице за контакт Николай Едрев –ръководител отдел ПОПКДтел. 0885624502

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

 

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 29.10.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПОКАНА
27.10.2021 17:00
Свали
ДОКУМЕНТАЦИЯ
27.10.2021 17:00
Свали
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЦЕНА
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 1
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 2 ОФЕРТА
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 3
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 4
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 5
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 6
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 7
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 8.
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 9
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 10 - УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 10
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 11 - СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ
27.10.2021 17:00
Свали
ОБРАЗЕЦ 12 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
27.10.2021 17:00
Свали

27.10.2021 17:00
Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.13.XLSX

27.10.2021 17:00
Свали