ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА 2022 Г.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана „Автомагистрали“ ЕАД ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител за рекламна дейност и материали.

 

В офертата трябва да бъде посочена конкретна сума на рекламните материали и обща стойност без и с ДДС. Приложено прилагаме списък Приложение № 1 към настоящата покана, в което са посочени рекламните материали и бройки, както и примерният им вид.

 

Задължително е всички рекламни материали да бъдат брандирани с логото на Автомагистрали ЕАД, като надписите, логата и текстовете ще бъдат подадени от Възложителя допълнително. Преди изработка Изпълнителят следва да представи за одобрение визията за изпълнение на рекламните материали.

 

Рекламните материали следва да бъдат доставени до адреса на Възложителя:

гр. София 1618, бул. Цар Борис III, № 215, ет.4

В офертите за бъде записано срок на изпълнение и начин на плащане, като срока за изпълнение следва да е преди 17.12.2021г.

 Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстваща я документи, описани в текущата покана на Възложителя в един общ запечатан непрозрачен плик на адрес или по електронен път на имейл адрес:  info@avtomagistrali.com

Офертите трябва да са подписани от лице, представящо участника или упълномощено от него лице с пълномощно и да имат изходящ номер и дата от Вас.  Офертите могат да се предоставят всеки работен ден между 8.30 ч. и 16.00 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III №215.  Ет. 1. 

Краен срок за подаване на офертите - до 16.00 часа на 19.11.2021г

ПОКАНА

16.11.2021 16:03
Свали
ОБРАЗЕЦ
16.11.2021 16:03
Свали
ОБРАЗЕЦ 2_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
16.11.2021 16:03
Свали