ПОКАНА

за провеждане на процедура за

ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА „ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ ЗА 2022 г.

 

1. Предмет на конкурса

Избор на лицензиран застраховател за застраховка „Отговорност на работодателя“

 

2. Oбщи условия на конкурса

 Съдържание на офертата: Офертата на кандидата следва да съдържа най-малко следното:

2.1 Представяне на кандидата: ЕИК за регистрация в търговския регистър; лиценз за извършване на застрахователна дейност, обект на конкурса, издаден съгласно Кодекса за застраховане; декларация, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; други документи по преценка на кандидата, които да отговарят на действащото законодателство.

2.2 Предмет на застраховката: Застраховка „Отговорност на работодателя“ за 2022 г., съгласно списък на работниците и служителите. Списъчен състав на служителите е 456, с възможност за добавяне на новоназначени служители.

2.3 Отговорности на Застрахователя:

  •  отговорността на Работодателя за сумите, които следва да заплати като компенсация на работника/служителя, с когото е в трудово правни взаимоотношения, за вреди, причинени от трудова злополука, вследствие на която са настъпили временна неработоспособност, трайна неработоспособност над 50% или смърт, на негови работниц и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
  • да обезщети Застрахования и в случаите, когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на дружеството, както и по време на почивките, прекарани в предприятието;
  • други рискове при строителство, ремонт, превантивно, текущо и зимно поддържане на всички видове пътища в страната.

2.4 Лимит на отговорност едно застрахователно събитие - 500 000,00 лв. и общ лимит на отговорност/агрегат за всички събития за срока на застраховката - 1 000 000,00 лв.

Застрахователната премия да е при условия за еднократно или разсрочено плащане.

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат.

Изборът на застраховател е за срок от 12 месеца, считано от 27.12.2021 г.

 

3. Изисквания към кандидатите

•   всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;

•   да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;

•   да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

•   в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

•   предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:

-   покрити рискове;

-   срок на застрахователното покритие;

-   размер на застрахователната премия;

-   преференциални условия;

-   валидност на офертата;

-   други обстоятелства по преценка на кандидата;

•   офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

 

4. Критерий за възлагане

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена”

 

5. Представяне на офертите

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя в един общ непрозрачен плик в деловодството на дружеството с адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III  № 215 ет.1 всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.30 ч.

Краен срок за подаване на офертата: 26.11.2021 г.

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .