Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна поддръжка и ремонт на: светофарни уредби монтирани върху предпортална рамка, управляващи системи на осветление в пътен тунел/яркомер/, видео наблюдение, оборудването в електрически табла,  доставка, профилактика и поддръжка на UPS устройства и дизел генератори  в локации на Автомагистрали ЕАД, на територията на Република България.“

Във връзка с откриване и провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по техническа поддръжка и ремонт, с цел сключване на рамков договор за срок от 2 (две) години за обекти на територията на цялата страна, отправяме настоящото запитване за оферта:

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
 1. Абонаментна поддръжка и ремонт на: светофарни уредби монтирани върху пред портална рамка, управляващи системи на осветление в пътен тунел /яркомер/, видео наблюдение, оборудването в електрически табла,  доставка, профилактика и поддръжка на UPS устройства и дизел генератори, описани и разделени в Приложения от № 13.1 – № 13.6 //План-график за изпълнение на дейностите по поддръжка и/или доставка/в обектите Възложителя от документацията за участие.

 

 1. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
  1. Извършване на периодично абонаментно обслужване по дейности, описани в Приложения от №  13.1 до № 13.6 /План-график за изпълнение на дейностите по поддръжка и/или доставка/ от документацията за участие, както следва:
  2. Състояние на готовност 24/7 със срокове на реагиране:
   1. до 4 часа аварийно – в работни дни
   2. до 24 часа  - в работни дни
   3. до 6 часа аварийно – само за пътни тунели в не работни дни
 1. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В СЛЕДСТВИЕ НА:

3.1. Изпратена от Изпълнителя оферта за ремонт, когато е констатиран технически проблем ясно описан по позиции или след месечна профилактика или след сервизна заявка;

3.2. Планови ремонтни дейности, предписани от Изпълнителя за правилна и надеждна експлоатация;

3.3. Аварийни спирания или амортизация.

 

VI. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ.

4.1. Заявките се възлагат по дежурен телефон 24/7 и по електронна поща, посочени от Изпълнителя.

4.2. Направено посещение се удостоверява чрез подписването на двустранен Протокол за извършени дейности по образец на Изпълнителя.

 

V. ЦЕНОВА ОФЕРТА:

5.1. Участникът да предостави своята оферта на български език, попълвайки Образец № 14 с посочена цена в лева без ДДС.

Офертните предложения следва да важат за целия период на договора – 2 години.

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
  1. Начин на плащане – всички плащания се извършват в левове по банков път по сметка посочена от Изпълнителя, до 30 (тридесет) календарни дни след получаването на коректно оформена съгласно изискванията на българското законодателство обобщена фактура /в табличен вид за всяка една локация/  и двустранно подписани протоколи /оригинали/ за извършената дейност за всеки посетен обект.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
  1. Участникът да притежава/разполага с квалифициран персонал с професионална компетентност, както следва: специалисти, притежаващи III-та квалификационна група или по-голяма, съгласно правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и/или правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V   - минимум 5 човека.
  2.  Участникът в поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е извършил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.
  3. Участникът в поръчката да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и 14001:2015  (или еквивалентени сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки).

7.4. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минимална застрахователна сума (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).

 

 1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:

Срокът на валидност на офертата следва да е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за поръчка.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от Участника разходи по подготовка на офертата.

 

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД, раздел „Профил на купувача“

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

X. ОГЛЕД НА ОБЕКТА:

     Участникът е длъжен да извърши оглед на обекта и да се запознае с условията и спецификата, както и с всички условия, които биха повлияли на офертата му и предложената цена за изпълнение.

Участникът прилага към техническото си предложение попълнен и подписан Протокол от оглед на място и запознаване със спецификата на обекта – Образец № 15

Лице за контакти за извършване на оглед: инж. Николай Николов 0878 34 24 16

XI.  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Автомагистрали ЕАД си запазват правото да приемат или отхвърлят всяко предложение, да анулират класирането и да отхвърлят всички оферти, по всяко време, преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати.

Автомагистрали ЕАД си запазва правото да възложат изпълнението на повече от един изпълнител, по всяко време, преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати, относно причините за действията си.

Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на Участника съгласно търговската му регистрация или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 08.12.2021 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
22.11.2021 12:43
Свали