ПОКАНА

за провеждане на процедура с предмет:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“,

 

РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Застраховките се сключват при условията и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана, и при общите условия на Изпълнителя, в случай, че не са уговорени специални условия в договора за възлагане на поръчката.

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по застраховане по следните застраховки:

 

ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС” - застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС, описани в Приложение № 1 към настоящата покана, записани в регистрационния талон, включително и мястото на водача, и е в сила от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

 1. Покрити рискове - обезщетения за лицата, намиращи се в МПС, смърт, трайна и временна загуба на работоспособност вследствие на злополука. Покрити рискове по застраховка „Злополука на местата в МПС“:
  1. Смърт вследствие на злополука
  2. Временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
 • до 10 дни - 3% от застрахователната сума;
 • над 10 до 20 дни - 5% от застрахователната сума;
 • над 20 дни - 7% от застрахователната сума;
  1. Разходи за медикаменти - 500 лв.
 • Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България и страни членки по зелена карта.
 • Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година с начало 00:00 часа на деня, в който изтичат вече сключените застраховки, подробно посочени в Приложение № 2 към настоящата Ценовото предложение.
 • Застрахователна сума и лимити на обезщетение — застрахователната сума е 50 000,00 (петдесет хиляди) лева за 1 (едно) място в МПС, като лимита на отговорност за смърт е 100% от застрахователната сума, а за останалите застрахователни събития е % (процент) от застрахователната сума, равен на процента загуба на работоспособност.
 • Застрахователна премия - определя се с еднаква тарифна ставка % (процент) от застрахователната сума за едно място и се начислява за всички регистрирани места в МПС, съгласно Приложение №2 към Ценовото предложение на Изпълнителя.
 • Оценка на щетите и изплащане на обезщетения
  1. Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от компетентния орган, съгласно действащото българско законодателство.
  2. Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт - на законните му наследници.
 1. ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“ ЗА АВТОМОБИЛИСТИТЕ - застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на друга държава членка, или трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение „Международното споразумение „Зелена карта”, в която е настъпила вредата.
  1. Застрахователно покритие:

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на Възложителя – Автомагистрали ЕАД“, съгласно чл. 483 от Кодекса за застраховането, като собственик и ползвател на МПС за задължителните лимити на отговорност съгласно чл. 492 от Кодекса за застраховането, за превозни средства по списък Приложение № 1, за причинените вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, при следните условия:

 • неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие при едно пострадало лице;
 • неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
 • имуществени вреди за всяко събитие;
 • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице;
 • не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не е придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс;

 

 1. Изключения - съгласно посочените в чл. 494 от Кодекса за застраховането.
 2. Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година с начало 00:00 часа на деня, в който изтичат вече сключените застраховки.

            2.4. Застрахователно покритие - утвърдените с действащите към датата на сключване на застрахователния договор (застрахователна полица) нормативни актове минимални задължителни лимити на застрахователни суми за възстановяване на вреди, причинени на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС;

 

 1. Застрахователна премия - индивидуална застрахователна премия, предложена от Застрахователя на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.
 2. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения
  1. Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми.
  2. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на Застрахователя и Застрахования.
  3. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие.
  4. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение па вреди причинени на моторни превозни средства.
 3. Задължения на страните през времетраене на застраховката:
  1. Изпълнителят се задължава да снабди Възложителя със знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 487 от Кодекса за застраховането, а вторият е длъжен да постави знака на предното стъкло на МПС от страната на водача по начин, който позволява добра видимост.
  2. При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, Възложителят е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми Изпълнителя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 430 от Кодекса за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.
  3. Изпълнителят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление.
  4. Други, съгласно чл. 495 - 498 от Кодекса за застраховането.

РАЗДЕЛ II МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 1. Мястото на изпълнение - според местонахождението на автомобилите
 2. Срокът за изпълнение - - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година с начало 00:00 часа на деня, в който изтичат вече сключените застраховки.

 

РАЗДЕЛ III. ДРУГИ УСЛОВНИ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Участниците в процедурата  следва да предложат застрахователна премия за всички МПС-та описани в Приложение № 1 към Ценовото предложение. Всички предлагани отстъпки от застрахователната премия следва да бъдат калкулирани в предложението.
 2. Застраховат се и новопридобитите активи по време на действието на договора, при спазване на договорените условия и при прилагане на пропорционалната тарифа на застрахователя и при същото тарифно число.
 3. При промяна на собствеността на активите в срока на издадената застрахователна полица, Възложителят уведомява Изпълнителя за прекратяване на действието й, или нейното намаляване, като в този случай Възложителят заплаща само застраховка за периода, в който активът е бил негова собственост.
 4. Не се допуска изискване за самоучастие на Възложителя.
 5. Срокът на изплащане на застрахователното обезщетение да е не повече от 15 дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи доказващи размера на щетата.
 6. Дължимата от Възложителя застрахователна премия по всяка сключена застраховка с включен данък върху застрахователните премии се заплаща, както следва:
  1. еднократно за срока на действие на едногодишната застрахователна полица в срок до 15 (петнадесето) число на следващия месец, считано от датата на подписване на застрахователната полица - за застраховки „Каско”, Злополука на местата в МПС” и „Гражданска отговорност’7 на автомобилистите;
  2. Изплащането на обезщетения във връзка със застрахователни събития не прави изискуеми неплатените към този момент вноски от застрахователната премия.
 7. До 1 (един) месец след приключване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи информация за всички предявени и изплатени обезщетения, както и отказите (включително и мотивите за тях) на предявените претенции за настъпилите застрахователни събития.

РАЗДЕЛ IV КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Настоящата поръчка се възлага въз основа на комплексна оценка, формирана от следните компоненти:

 • Максимално покритие за едно събитие неимуществено и имуществено увреждане – 10 т.
 • Максимално покритие за едно събитие вреди на имуществени вещи – 10 т.
 • Най – ниска застрахователна премия – 50 т.
 • Най – добър/висок застрахователен рейтинг съгласно КФН – 30 т.

 

РАЗДЕЛ V OБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 Съдържание на офертата: Офертата на кандидата следва да съдържа най-малко следното:

1 Представяне на кандидата: ЕИК за регистрация в търговския регистър; лиценз за извършване на застрахователна дейност, обект на конкурса, издаден съгласно Кодекса за застраховане; декларация, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; други документи по преценка на кандидата, които да отговарят на действащото законодателство.

Застрахователната премия да е при условия за еднократно или разсрочено плащане.

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат.

 

2. Изисквания към кандидатите

•   всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;

•   да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;

•   да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

•   в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

•   предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:

-   покрити рискове;

-   срок на застрахователното покритие;

-   размер на застрахователната премия;

-   преференциални условия;

-   валидност на офертата;

-   други обстоятелства по преценка на кандидата;

•   офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

 

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя в един общ непрозрачен плик в деловодството на дружеството с адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III  № 215 ет.1 всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 17.12.2021 г.

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .

 

1. ОБРАЗЕЦ 1 - АДМИН. ДАННИ
08.12.2021 16:50
Свали
2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
08.12.2021 16:50
Свали
3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
08.12.2021 16:50
Свали
TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МПСТА
08.12.2021 16:50
Свали
ПИСМО РАЗЯСНЕНИЯ
13.12.2021 14:47
Свали