ПОКАНА

за провеждане на процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“

РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

            ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” - застраховка „Пълно Каско” на автомобилите, собственост на Възложителя.

 1. Покрити рискове:
 • природни бедствия: буря; ураган; градушка; наводнение; снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; морски вълни; свличане или срутване на земни пластове; случайно падане на клони дървета и други предмети вследствие на изброените рискове; пожар вследствие на изброените рискове; гръм, удар от мълния, падане на ледени късове или снежни маси вследствие на резки метеорологични промени;
 • авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения;
 • пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой;
 • случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
 • сблъсък или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно­транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;
 • увреждане на МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • увреждане на МПС по време на престой;
 • внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение;
 • злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.);
 • кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и други);
 • кражба на цяло МПС;
 • грабеж на цяло МПС;
 • умишлен палеж или взривяване на МПС.
  1. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България и страни членки по зелена карта и застрахователна защита извън обхвата на републиканската пътна мрежа.

Застраховката следва да покрива всички застрахователни събития настъпили на републиканската пътна мрежа и извън нея включително общински пътища, селскостопанскипътища, горски пътища, частни пътища и други, по смисъла на Закона за движението по пътищата, строителни площадки и строителни обекти Възложителя

 1. Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година с начало 00:00 часа на деня, в който изтичат вече сключените застраховки на автомобилите, собственост на Възложителя, подробно посочени в Приложение № 1 (към ценовото предложение ) към покана.
 2. Застрахователна сума и лимит на отговорност - застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие, съвпада с балансовата стойност на съответното МПС, съгласно Приложение №1 към Ценовото предложение на Изпълнителя.

При липса на протокол от МВР при ПТП, участникът следва да предложи процент на покритието на щети без протокол от МВР, не по-малко от 20% от застрахователната сума.

Всеки участник следва да декларира репатриране при застрахователно събитие, довело до невъзможност за МПС да се движи на собствен ход, на територията на Република България без ограничение в превозваното разстояние и в броя на обслужванията.

 1. Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка, която е % (процент) от балансовата стойност за всяко МПС, съгласно Приложение № 1 към Ценовото предложение на Изпълнителя и се изплаща в лева. Тарифното число се посочва в Ценовото предложение на Изпълнителя.
 2. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения
  1. При частични щети дължимите обезщетения при застраховка „Каско“ са в размер на оценената щета, без прилагане на самоучастие и дозастраховане, като се запазва застрахователната сума за всяко МПС, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития по време на действие на застрахователната полица. При посочените условия, размерът на обезщетението не може да надвишава застрахователната сума за всяко МПС, посочено в Приложение №1 към Ценовото предложение на Изпълнителя.
  2. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на цяло МПС, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на МПС.

РАЗДЕЛ II. ДРУГИ УСЛОВНИ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Участниците в процедурата  следва да предложат застрахователна премия за всички МПС-та описани в Приложение № 1 към Ценовото предложение. Всички предлагани отстъпки от застрахователната премия следва да бъдат калкулирани в предложението.
 2. Застраховат се и новопридобитите активи по време на действието на договора, при спазване на договорените условия и при прилагане на пропорционалната тарифа на застрахователя и при същото тарифно число.
 3. При промяна на собствеността на активите в срока на издадената застрахователна полица, Възложителят уведомява Изпълнителя за прекратяване на действието й, или нейното намаляване, като в този случай Възложителят заплаща само застраховка за периода, в който активът е бил негова собственост.
 4. Не се допуска изискване за самоучастие на Възложителя.
 5. Срокът на изплащане на застрахователното обезщетение да е не повече от 15 дни, считано от датата на представяне на всички необходими документи доказващи размера на щетата.
 6. Дължимата от Възложителя застрахователна премия по всяка сключена застраховка с включен данък върху застрахователните премии се заплаща, както следва:
  1. еднократно за срока на действие на едногодишната застрахователна полица в срок до 15 (петнадесето) число на следващия месец, считано от датата на подписване на застрахователната полица - за застраховки „Каско”;
  2. Изплащането на обезщетения във връзка със застрахователни събития не прави изискуеми неплатените към този момент вноски от застрахователната премия.
 7. До 1 (един) месец след приключване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи информация за всички предявени и изплатени обезщетения, както и отказите (включително и мотивите за тях) на предявените претенции за настъпилите застрахователни събития.

РАЗДЕЛ III КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

поръчката се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”,

За изпълнител на поръчката се определя участника, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката за всяка една застраховка.

РАЗДЕЛ IV. Oбщи условия на конкурса

 Съдържание на офертата: Офертата на кандидата следва да съдържа най-малко следното:

1 Представяне на кандидата: ЕИК за регистрация в търговския регистър; лиценз за извършване на застрахователна дейност, обект на конкурса, издаден съгласно Кодекса за застраховане; декларация, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; други документи по преценка на кандидата, които да отговарят на действащото законодателство.

Застрахователната премия да е при условия за еднократно или разсрочено плащане.

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат.

2. Изисквания към кандидатите

•   всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане;

•   да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност;

•   да има добра репутация/рейтинг и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

•   в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

•   предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация:

-   покрити рискове;

-   срок на застрахователното покритие;

-   размер на застрахователната премия;

-   преференциални условия;

-   валидност на офертата;

-   други обстоятелства по преценка на кандидата;

•   офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и/или и-мейл на лица за контакт.

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя в един общ непрозрачен плик в деловодството на дружеството с адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III  № 215 ет.1 всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертата: 23.12.2021 г.  -  12,00 часа

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .

Образците към поканата може да се изтеглят свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД  в раздел „Профил на купувача“

1. ОБРАЗЕЦ 1 - АДМИН. ДАННИ
09.12.2021 11:51
Свали
2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
09.12.2021 11:51
Свали
3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
09.12.2021 11:51
Свали
КОПИЕ НА КАСKO - 2 (08.12.21Г.)
09.12.2021 11:51
Свали