Удължен е срокът за подаване на оферти

                                                           ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО ЗА ОБЕКТ: „ХЕМУС” ЕТАП 1,  УЧАСТЪК ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейностите си, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на контрагент за ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО. Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в  приложената към поканата документация за участие.

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е „ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО ЗА ОБЕКТ: „ХЕМУС” ЕТАП 1,  УЧАСТЪК ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“

 1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.2.Технически изисквания:

1.2.1. монтажен анкер от арматурна стомана с планка:  

a.  Арматурно желязо N 12 с дължина 100 см.

b.  Планка от стомана 2 500 бр. със следните размери  - а=15 см.;b=15 см. и c = 0.2 см, където:

„a“ e дължина ; „b“ e ширина и „c“ e дебелина на планката;

 Арматурното желязо N 12 да е заварено перпендикулярно в пресечната точка на диагоналите на планката.

2.2. монтажна скоба от арматурно желязо Ф 8 с дължина 150 см. (П – образна скоба- 60/60/30 см.)

 1. Показатели на характеристиките на строителния продукт:

Съществени характеристики

Показател

Стандарти

Армировъчна стомана:

Прът и кангали     N12

 

Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън

- отн. общо у-ние при макс. сила

Re >500 MPa

Rm >550 MPa

Agt > 5%

БДС EN ISO 15630-1:2010 БДС 9252

Армировъчна стомана:

Кангали    N8

 

Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън

- отн. общо у-ние при макс. сила

Re >500 MPa

Rm >550 MPa

Agt > 5%

БДС EN ISO 15630-1:2010

БДС 9252

ГВ ламарина SI 2018/Р2:

 

 

S275JR

 • граница на провлачване - якост на опън
 • относително удължение

Според ДЕП

Xi > 275 Mpa 410<Xi<560Mpa

Xi>21%

EN 10025-2

БДС EN 10025- 1/NA

 
 1. Участниците в процедурата следва да представят към техническото си предложение документи, удостоверяващи съответствието на материалите с техническата спецификация – декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или изпитвателни протоколи.
 1. Прогнозно количество:

2.1. монтажен анкер от арматурна стомана с планка:  

 1.  Арматурно желязо N 12 с дължина 100 см. -2 500бр.
 2. Планка от стомана 2 500 бр. със следните размери  - а=15 см.;b=15 см. и c = 0.2 см;

 Арматурното желязо N 12 да е заварено перпендикулярно в пресечната точка на диагоналите на планката.

 1. монтажна скоба от арматурно желязо N 8 с дължина 150 см. (П – образна скоба- 60/60/30 см.) -1 500 бр.

*Всеки от оферентите задължително да представи сертификат за качество и декларации за съответствие, хармонизирани по БДС, които да бъдат предварително одобрени преди оценка на офертите.

3. Срок за изпълнение на поръчката

Срок за доставка - до 15 (петнадесет) работни дни, франко обект от датата на подписването на договора. 

!!!Важно!!! Участникът посочва срокът за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посоченият по-горе.

4. Срок на валидност на офертите:

4.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

4.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

     Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. На 30.12.2021 г. 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и чертеж

1_ПОКАНА_REV1
10.12.2021 15:25
Свали
2_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДОСТ
10.12.2021 15:25
Свали
3_МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА_REV1
10.12.2021 15:25
Свали
4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
10.12.2021 15:25
Свали
4.1 РАБОТЕН ЧЕРТЕЖ
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 1
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 2 ОФЕРТА
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 3
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 4
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 5
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 6.
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 7.
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 8
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 9 - УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 9
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 10 - СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 11- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
10.12.2021 15:25
Свали
ОБРАЗЕЦ 12_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_REV1
10.12.2021 15:25
Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - КСС1
10.12.2021 15:25
Свали
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
10.12.2021 15:25
Свали