ПОКАНА

за участие при провеждането на конкурс за избор на застрахователно дружество  за застраховки „Имущество“ на  „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 г.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА: Избор на застрахователно дружество за застраховка на имущество, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД;

 

 1. ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: 1 година от датата на издаване на полицата;

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ НА КОНКУРСА

Недвижимо и/или движимо имущество собственост на „Автомагистрали“ ЕАД с адрес:

 1. АБП Ихтиман, Веринско, имущество със стойност по оценка на независим оценител – 2 263 000 лева, в полза на „Търговска банка - Д“ АД; след изтичане срока на валидна полица;
 2. АБП Елешница, за административна сграда със стойност 210 173,50 лева с РЗП 1194 м2 по сравнителен метод;
 3. Ремонтно- сервизно хале-ново в АБП Елешница по счетоводен запис 913 472.40 лева за недвижимата част и 15013,12 лева за движими вещи застрахователна полица;
 4. Етажи или части от тях № 3 и 4 от административна сграда находяща се на бул. Цар Борис III № 215, -  застрахователна полица в полза на Търговска банка - Д“ АД;
 5. Комбинирана полица за етажи и части от тях от административна сграда находяща се на бул. Цар Борис III № 215, №№ 1, 7 и 10 за недвижимо имущество,  и етажи 1,3,4,7 и 10 с движимо имущество на обща стойност на движимото имущество по счетоводни данни със стойност 276 755.85 лева;
 6.  с. Калугерово, м. „Сухото поле“ застрахователна полица/ЗП/, имущество със стойност по оценка на независим оценител – 2 583 100 лева; в полза на „Търговска банка Д“ АД;
 7. Етаж от сграда в гр. Велико Търново, с площ 290кв.м. със стойност 468 207, 90лв.

Забележка: За недвижимо имущество за етажи 3 и 4 индивидуална застрахователна полица, поради факта, че същите са залог към банка по кредитна линия в полза на „Търговска банка – Д“ АД

Стойности за застраховане съответно по калкулация и оценка на независим оценител за етажи и части от административна сграда находяща се на бул. Цар Борис III № 215:

 • Етаж 1, от сграда на бул. Цар Борис III№ 215, със стойност 1 149 708,72 лева
 • Етаж 3, от сграда на бул. Цар Борис III№ 215, със стойност 627 270 лева
 • Етаж 4, от сграда на бул. Цар Борис III№ 215, със стойност 625 600 лева
 • Етаж 7, от сграда на бул. Цар Борис III№ 215, със стойност 788 639.70 лева
 • Етаж 10, от сграда на бул. Цар Борис III№ 215, със стойност 130 662,29 лв.

 

 1.    Застрахователни рискове: пожар /включително последиците от гасене/; удар от мълния (пряко и непряко попадение, експлозия, имплозия; сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, както и умишлен палеж; природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение следствие на  природни бедствия, свличане и/или срутване на земни пластове, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия; измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации; земетресение; удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм, злоумишлени действия; късо съединение, токов удар и непряко попадение на мълния, кражба, чрез взлом или опит за такава/само за движимо имущество/, земетресение.

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

- всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховане; да притежава валиден лиценз за извършване на съответната дейност; да има добра репутация/рейтинг, пазарен дял /, данни от  Комисия за финансов надзор за 2020 г./ и да не се намира в производство на несъстоятелност, за което да бъдат приложени съответните документи;

- в офертата следва да са посочени покритите застрахователни рискове в съответствие с изискванията на Възложителя и  конкретна цена за всеки застрахователен риск. Предложената цена и другите условия по офертата следва да отговарят на действащото законодателство;

- предложението на кандидатите следва да съдържа следната информация: покрити рискове; срок на застрахователното покритие; размер на застрахователната премия; начин на заплащане еднократно или на вноски,  преференциални условия; валидност на офертата; други обстоятелства по преценка на кандидата, самоучастия, ако има приложими такива;

- офертата трябва да бъде подписана от лицето/ата, представящи участника или упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат, както и да са посочени телефони и и-мейл на лица за контакт.

 

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя, в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215,   ет. 1  в запечатан непрозрачен плик с данните на кандидата и надпис „За конкурса за избор на застрахователно дружество за застраховки „Имущество“.

 

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 на 30.12.2021 г.

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .

 

Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия на Дружеството, която ще получи, разгледа и оцени офертите по критерия икономически най-изгодна цена.

 

Приложение:

 1. Образец № 1 – Административни сведения
 2. Образец № 2 – Ценово предложение
1. ОБРАЗЕЦ 1 - АДМИН. ДАННИ
15.12.2021 09:32
Свали
2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
15.12.2021 09:32
Свали