ПОКАНА

За участие в пазарно проучване за възлагане на поръчка с предмет:

 

‘’Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта  от закупуването на нови софтуери и хардуер за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД, Ви каним да вземете участие в пазарно проучване  за избор на доставчик на хардуерни и софтуерни продукти.

 Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в  приложената към поканата документация за участие.

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е: „Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1.Прогнозни количества :


            а.  Операционна система – 250 броя

б.  Офис пакет – 250 броя

в. Windows сървър – 3 бр.

г.  Лаптопи – 100 – броя 

1.2. Показатели и характеристики:

Операционна система :

Win Pro 10 64 Bit Eng intl 1 pk DSP OEI DVD
Windows Svr Std 2022
64 Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 core

Windows Server STD 2022 -3 бр

64 Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 core

Офис пакет : Office 365 E3

 

Office 365 E3- лиценз на използване на до 5 PC-та устройства

Лаптоп

intel core i5 или  amd ryzen 5 минимум 8 гб рам with external VGA 3 г  минимум 256 гб SSD Hard drive

 

 
  1. Участниците в процедурата следва да представят към техническото си предложение документи, удостоверяващи ,че са официален доставчик или партньор на фирмата производител.

 

  1. Възложителят може да сключи договор с участникът предложил най-изгодно          ценово предложение .

Срокове за изпълнение:

Срок за изпълнение на договора - до 24 (двадесет и четири) месеца след сключване на му.

Срок за доставка  - до 30 (тридесет) календарни дни, от датата на подаване на заявка  от страна на Възложителя с необходимите количества и място на доставка.

!!!Важно!!! Участникът посочва срокът за изпълнение в календарни  дни, който не може да надвишава посоченият по-горе.

3. Срок на валидност на офертите:

3.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

     Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД.

  • Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията за провеждане на процедурата до 2 (два) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите на email : info@avtomagistrali.com
  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 06.01.2022 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в не запечатен плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и техническа спецификация.

Документация за участие, образци и техническа спецификация.
17.12.2021 08:41
Свали
ПИСМО ЗА РАЗЯСНЕНИЕ

30.12.2021 12:43
Свали