Документация за участие, образци и техническа спецификация

                                                    ПОКАНА

 

За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ СМЕСИ ЗА ОБЕКТ: АМ „ХЕМУС” ,  УЧАСТЪК №2  ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейностите си, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на контрагент за ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ СМЕСИ. Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в  приложената към поканата документация за участие и техническата спецификация.

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е „ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ СМЕСИ ЗА ОБЕКТ: АМ „ХЕМУС” ,  УЧАСТЪК №2  ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“

 

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

1.2.Технически изисквания:

 

Бетоновите смеси, предмет на настоящата процедура, следва да отговарят на всички национални изисквания и технически спецификации приложими за строителния продукт, както и на изискванията на БДС EN 206-1:2002+А1:2006+А2:2006+НА:2008 или еквиваленти, и се индивидуализират както следва: Показатели на характеристиките на строителния продукт:

 

Вид на материала

1.

Бетон С 12/15; ХС4; CI 0,10; Dmax 20 S2-

БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат

2.

Бетон С 16/20; ; ХС4; CI 0,10; Dmax 20 S2-

БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат

3.

Бетон С 20/25; XC3; CI 0,10; Dmax20; S4-

БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат

4.

Бетон С 25/30; XC3; CI 0,10; Dmax20 ;S4-

БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат

5.

Бетон С 30/37  XD2;XF1 CI 0,20   Dmax  20; S4-

БДС EN 206:2013+A2:2021 ; БДС EN 206:2013+A2:2013/NA:2021 или действащ сертификат

 

 

 

  1. Прогнозно количество:

 

Вид на материала

Ед. мярка

Прогнозно количество

1.

Бетон С 12/15

 

м3.

600

2.

Бетон С 16/20

 

м3.

200

3.

Бетон С 20/25;

 

м3.

300

4.

Бетон С 25/30;

 

м3.

500

5.

Бетон С 30/37 

 

м3.

700

 

 

 

Внимание: Всяка една доставка трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, съгласно сертификат за съответствие, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на всеки един от продуктите с посочените спецификации или стандарти /БДС EN 206-1:2002+A1:2006 + А2:2006 + НА:2008 или еквивалентни/, и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

3. Срок за изпълнение на поръчката

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор със срок на действие 1 (една) година или до достигане на максималната прогнозна стойност на договора (което от двете събития настъпи първо).

 

4. Срок на валидност на офертите:

4.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

4.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

     Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД.

  • Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията за провеждане на процедурата до 2 (два) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите на email: info@avtomagistrali.com

 

  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 30.12.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

Приложения към поканата: документация за участие, образци и техническа спецификация


17.12.2021 08:48
Свали