Новини Профил на купувача

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

  14.07.2022 17:30  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ

               ОТ

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ЕИК 831646048, със седалище и адрес на управление гр. София  1618, район Витоша, бул. „Цар Борис III“  No 215, ет.4, представлявано от Людмила Василева – изпълнителен директор

 

            Уважаеми дами и господа,

            С настоящото изявление, от името на „Автомагистрали“ ЕАД, Ви уведомяваме, че поради допуснати технически грешки обявената на сайта на дружеството покана за предоставяне на оферти „Привеждане в нормативна пригодност на електрическите системи на п.т. „Топли дол“ при км. 39+562 на АМ „Хемус“ и п.т. „Правешки ханове“ при км.54+686 на АМ „Хемус“ е прекратена. Следва да уточним, че целта на процедурата е извършване на пазарно проучване, а не събиране на оферти, както би могло да се предположи при запознаване с документацията.

            Във връзка с горното, от името на представляваното от мен дружество, поднасяме нашите извинения за получилото се недоразумение.

 

                                                                                    С уважение: ....................................

                                                                                       /Людмила Василева- изп. директор/