УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 06.03.2023г.

Р Е Ш Е Н И Е

 На основание чл.29, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, във връзка с т.11 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, представляващи Приложение № 1 към чл.29 ал. 2, от ППЗПП 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за отдаване под наем и сключване на договор за наем на недвижим имот: «Помещение с предназначение за обществено хранене /кафе и/или ресторант/, със застроена площ 80,60 кв. м., намиращо се в гр. София, бул. Цар Борис III, №215, ет. 2», при следните условия:

 

 1. ЦЕНА:

Начална цена: 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева без ДДС, формирана въз основа на експертна оценка. В наемната цена не са включени режийните разходи по експлоатация на обекта – разходи за ел. енергия, ВиК, отопление, поддръжка, интернет и телевизия и др.

Депозит – в размер на 50,00 лв. без ДДС.

Срок за който обекта се отдава под наем – 3 (три) години

 

 1.  ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
 1. Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.
 2. Изискванията относно изпълнението на конкурса са подробно описани в Указанията за организацията по провеждането на конкурса, изисквания за участие в конкурса и процедура по провеждане на конкурса за отдаване под наем на недвижим имот.
 3. Оглед на недвижимия  имоти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа и до 14.30 часа в деня, предхождащ търга и заплащане на депозита за участие. За оглед участниците могат да се обръщат към Христина Младенова – технически сътрудник и домакин в „Автомагистрали“  ЕАД, тел: 0878360232.
 4. Депозитът за участие в конкурса се заплаща по следната банкова сметка: на „Автомагистрали” ЕАД, Банка: „Търговска банка Д“ АД,  IBAN: BG63DEMI92401000150516, BIC:DEMIBGSF.
 5. Краен срок за приемане на офертите на участниците до 16,00 часа на 24.02.2023 г.,
 6. Обявеният за спечелил конкурса участник е длъжен в срок до 7 (седем) дни, считано от датата на провеждане на конкурса, да подпише договор за наем за обекта, предмет на конкурса.
 7. Плащането на наемната цена следва да бъде извършвано по банков път.
 8. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците. В конкурса могат да участват субекти, които да използват наетия имот съгласно предназначението му и да отговорят на условията в конкурсната документация.

 

 1. УТВЪРЖДАВАМ:

Приложената към настоящото решение конкурсна документация, която представлява неразделна част от решението.

Решение.pdf
02.02.2023 14:16
Свали
Указания процедура.pdf
02.02.2023 14:16
Свали
3_Опис на представените документи.docx
02.02.2023 14:16
Свали
4. ПРОЕКТ ДОГОВОР ЗА НАЕМ.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 1 Административни сведения.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 2 Приемане процедура.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 3 Декларация оглед.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 4 - ЗЗЛД.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 5 - Декларация свързаност ТЗ.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 6 - УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 6 Декларация ЛД.docx
02.02.2023 14:16
Свали
Образец 7 Ценово предложение.docx
02.02.2023 14:16
Свали