УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 07.03.2023г.
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 17:30ч. на 28.02.2023г.,
ПУБЛИКУВАНО Е РАЗЯСНЕНИЕ И Е ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, както следва:
  • Отпада файл „2_ТС_рогозки_мрежи_участък 2_07.02.23 (002)“;
  • Отпада файл „Технически детайли и спецификации“;
  • Добавен е нов файл „Укрепване с мрежи поз.3680“ 
 
ИЗВЪРШЕНА Е ПРОМЯНА В КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНИТЕ СМЕТКИ  (КСС) !

публикувана е промяна и коригиран образец на КСС

ПОКАНА
за изпълнение на специфични дейности по укрепване на откоси със стоманена мрежа и противоерозионни рогозки със система от анкери, мрежи, планки, и полагане на геоклетки, метални шишове, глинена запечатка и всички съпътстващи материали и дейности по доставка и полагане на противоерозионна рогозка и мрежи по откосите от км 115+800 до км 122+260 ляво и дясно на обект АМ "ХЕМУС"

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от изпълнение на специфични дейности по доставка и полагане на противоерозионна рогозка и мрежи по откосите от км 115+800 до км 122+260 ляво и дясно на обект АМ "ХЕМУС", Участък 2, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на контрагенти за доставка и полагане на материали и изделия.

I. ПРЕДМЕТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. Предмет на настоящата процедура е избор на контрагенти за изпълнение на специфични дейности по укрепване на откоси със стоманена мрежа и противоерозионни рогозки със система от анкери, мрежи, планки, и полагане на геоклетки, метални шишове, глинена запечатка и всички съпътстващи материали и дейности с ориентировъчно количество съгласно количествено – стойностни сметки, неразделна част от документацията за участие.

1.2. Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на процедурата:

АМ "ХЕМУС", км 115+800 до км 122+260 ляво и дясно на: Участък 2 

Процедурата е разделена на две обособени позиции, както следва:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОТ КМ 115+800 ДО КМ 119+260
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОТ КМ119+260 ДО КМ 122+260“.

Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в  приложените към поканата Техническа спецификация и документация за участие.

 

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.

  • относно изпълнението на процедурата са подробно описани в документация за участие, приложена към поканата.

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8:30ч. – 12:00ч. и 12:30 ч. – 16:00ч.

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТИ) Е УДЪЛЖЕН ДО 16:00ч. на 07.03.2023г.
СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТИ) Е УДЪЛЖЕН ДО 17:30ч. на 28.02.2023г.
Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 22.02.2023г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

Разяснения.pdf
22.02.2023 15:02
Свали
Укрепване с мрежи поз.3680.pdf
22.02.2023 15:02
Свали
KSS_ревизия_16.02.2023.xlsx
16.02.2023 16:45
Свали
ПОКАНА_15.02.pdf
15.02.2023 14:09
Свали
Документация ЗА УЧАСТИЕ.DOCX
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 1 Административни сведения.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 2_ОФЕРТА.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 3 Декларация отстраняване.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 4 Декларация несъст.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 5 Декларация ЗИФО.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 6 Декларация мерки.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 7_Декларация свързаност.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 8 ЗПКОМПИ.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 9 Декларация ЛД.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 9_уведомление_ЛД.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 10_списък изпълнени услуги.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 11_техническо предложение.doc
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 12_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
15.02.2023 14:09
Свали
Образец 13_Декларация за конфинденциалност.doc
15.02.2023 14:09
Свали
Образец № 14 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.DOCX
15.02.2023 14:09
Свали