УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. НА 24.03.2023г.
ПОКАНА
за участие в процедура с предмет: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година по обособени позиции, за недвижими имоти в гр. Плевен, административна сграда гр. Велико Търново и ЦУ гр. София ет. 1, 7 и 10“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали” ЕАД Ви кани, при наличие на интерес от Ваша страна, да вземете участие и да представите оферта в процедура с предмет: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година по обособени позиции, за недвижими имоти в гр. Плевен, административна сграда гр. Велико Търново и ЦУ гр. София ет. 1, 7 и 10“.

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

  1. Предмет на настоящата процедура е „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година по обособени позиции, за недвижими имоти в гр. Плевен, административна сграда гр. Велико Търново и ЦУ гр. София ет. 1, 7 и 10“.

1.1.          Обособена позиция №1: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година за недвижим имот в гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ №105“

1.2.          Обособена позиция №2: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година за недвижим имот, етаж от административна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ №59“

1.3.          Обособена позиция №3: „Избор на застрахователно дружество за застраховка „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД  за 2023/2024 година за недвижим имот за ЦУ гр. София, бул. „Цар Борис III“, ет. 1, 7 и 10“

 

  1. Период на застрахователно покритие: 1 година от датата на издаване на полицата
  2. Описание на обекта:

Недвижимо имущество собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”.

Изискванията относно изпълнението на процедурата са подробно описани в документация за участие, приложена към поканата.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. НА 24.03.2023г.

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 10.03.2023 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

ПОКАНА.pdf
16.02.2023 14:59
Свали
Техническо задание Имущества Автомагистрали.pdf
16.02.2023 14:59
Свали
Документация за участие.pdf
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 7_Декларация свързаност.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 8 ЗПКОМПИ.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 9 - УВЕДОМЛЕНИЕ _ ЛД.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 9 Декларация ЛД.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 10 - списък изпълнени услуги.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 11- техническо предложение.doc
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 12-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 13 - Декларация за конфинденциалност.doc
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 1 Административни сведения.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 2 ОФЕРТА.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 3 Декларация отстраняване.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 4 Декларация несъст.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 5 Декларация ЗИФО.docx
16.02.2023 15:00
Свали
Образец 6 Декларация мерки.docx
16.02.2023 15:00
Свали