УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 17:30ч. на 28.02.2023г.
ПОКАНА
за избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“:
 АМ „Марица“ на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието на Автомагистрали ЕАД в открита процедура по Закона за обществените поръчки с горецитирания предмет, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД Ви кани да представите Вашата оферта за изпълнение на дейностите, подробно описани в Сметки с единични цени за всеки вид дейност /Сметка №1, Сметка №2, Сметка №3, Сметка № 4, Сметка №5, Сметка №6, Сметка №7, Сметка №8/ към настоящата покана, за включване като официален подизпълнител по провежданата от АПИ процедура.

 

 1. ПРЕДМЕТ:

П Предмет на настоящата процедура е избор на подизпълнител в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет:

 „ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА АМ „МАРИЦА“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА И ОПУ ХАСКОВО“.

Кратко описание:

Изпълнението на обществената поръчка включва:

1.1. Дейности, които са свързани с извършването на строителни и монтажни работи, чрез които строежите се поддържат по смисъла на §5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ) и действащата нормативна уредба, включително:

1.1.1. Текущ ремонт по смисъла на §5, т. 43 от ДР на ЗУТ и Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

1.1.2. Текущo поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

1.1.3. Превантивно поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

1.1.4.Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини, ситуации в резултат на бедствия, авария и/или природни явления и други);

1.2. Зимно поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

1.3. Дейности, свързани с извършването на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и действащата нормативна уредба, определени с конкретни параметри в Приложение А от документацията на Възложителя АПИ.

 

 1.  МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

2.1. Място на изпълнение на поръчката - на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково.

2.2. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на дейностите/ работите по договора е 48 (четиридесет и осем) месеца и започва да тече от датата, посочена във възлагателното писмо, издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя.

Гаранционните срокове на изпълнените дейности от поръчката са посочени в проекта на договор за възлагането ѝ.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на:

 • Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.;
 • Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” (ТС на АПИ) от 2014 г.;
 • Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Закон за пътищата (ЗП);
 • Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
 • Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
 • Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
 • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 • Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
 • Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР;
 • Нормативни актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;
 • Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

*ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

4.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ЗОП:

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

Изискването се отнася само за СМЕТКА №3 и СМЕТКА №4

За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи копие към Техническото предложение – Образец № 3 на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България.

4.2. Изисква се участникът в процедурата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на процедурата, а именно:

- за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 /един/ обект ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на път/ища от ОПМ, и/или на пътно/и съоръжение/я към тях в страната, и/или на еквивалентни такива извън страната.

Изискването се отнася само за СМЕТКА №4.

*Забележки:

1. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 / Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.

2. Изискуемият от Възложителя опит, може да бъде доказан от участниците с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!

3. За доказване на обстоятелството участникът попълва Образец № 7 - списък с изпълнени дейности!

4.3. Технически и професионални способности:

4.3.1. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:

 • Роторен снегорин  - 2 бр.
 • Товарачни машини  - 6 бр.
 • Комбинирани машини за зимно поддържане (машината да е оборудвана с гребло, устройство за точно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества в твърда фаза и устройство за разпръскване на химически вещества в течна фаза)  -  18 бр.
 • Пясъкоразпръсквач  -  3 бр.
 • Снегорин  -  11 бр.
 • Автокран  -  2 бр.
 • Автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили  -  2 бр.
 • Пътна фреза  -  4 бр.
 • Автогудронатор  -  4 бр.
 • Асфалтополагаща машина  -  4 бр.
 • Бандажен валяк  -  5 бр.
 • Пневматичен валяк  -  4 бр.
 • Багер  -  5 бр.
 • Автогрейдер  -  4 бр.
 • Моторна дърворезачка  -  5 бр.
 • Моторен храсторез  -  6 бр.
 • Моторна пръскачка за битумна емулсия  -  4 бр.

*Уточнение по отношение на изискването: участникът представя списък - Образец № 2 на инструменти, съоръжения и техническо оборудване със съответния инвентарен номер и/или регистрационен номер.

Забележка: Предложените за изпълнение на поръчката инструменти, съоръжения и техническо оборудване може да участват само в една обособена позиция от процедурата на Възложителя АПИ!

В случай, че участник участва за повече от една обособена от процедурата на Възложителя АПИ, трябва да представи различни инструменти, съоръжения и техническо оборудване за всяка една обособена позиция.

4.3.2. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството и да е сертифициран съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане и/или строителство на пътища.

За доказване на изискването участникът прилага към Техническото предложение -Образец № 3, копие на валиден сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, заверен с „Вярно с оригинала“ подпис и печат.

4.3.3. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за опазване на околната среда и да е сертифициран съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане и/или строителство на пътища.

За доказване на изискването участникът прилага към Техническото предложение – Образец № 3 копие на валиден сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, заверен с „Вярно с оригинала“ подпис и печат.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА

5.1.  Образец № 1 – Административни данни;

5.2.  Образец № 2 - декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

5.3.  Техническо предложение за изпълнение на  поръчка:

Указания за изготвяне на Техническото предложение:

Техническото предложение за изпълнение се изготвя по Образец № 3  и към него се прилага:

* Предложение за изпълнение на примерно задание Приложение №3, което се разработва в съответствие с изискванията на Възложителя АПИ и методиката за оценка.

Участници, чиито Технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на изискванията на Възложителя АПИ, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Техническото предложение и Предложение за изпълнение се представят, както на хартиен носител (подписани и подпечатани), така и на електронен носител (word), и/или друг подходящ формат.

5.4. Декларация за подизпълнител съгласно Образец № 6;

5.5.  Ценовото предложение:

1)  Ценово предложение

2) Сметки с попълнени единични цени на предвидените СМР /Сметка№1, Сметка№2, Сметка№3, Сметка№4, Сметка№5, Сметка№6, Сметка№7, Сметка№8/, подписани и подпечатани – оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат.

Указания за изготвяне на Ценовото предложение:

Ценовото предложение, се изготвя по Образец № 4 и съдържа предложението на участника относно Ценовите параметри за изпълнение, съгласно указанията на Възложителя.

Извън Ценовото предложение не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганите от участник в процедурата единични цени и/или части от тях.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганите единични цени (и/или части от тях), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

5.5.1. Участник в процедурата може да предложи ценова оферта само за позиция 1007 - Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, от Сметка № 1. (Дейността включва охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, съобразно изискванията на Възложителя вкл. всички, свързани с това присъщи разходи). Към офертата си участникът представя Образец № 1 - Административни данни, Образец № 6 – Декларация за конфиденциалност и предлагана цена.

5.5.2. Участникът  следва да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 3 т. 5 от ЗЧОД за територията на Република България и/или за територията на област Русе и/или за територията на обектите, които са предмет на обществената поръчка, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност за участниците – чуждестранни лица.

 За доказване на изискването участникът представя копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 3 т. 5 от ЗЧОД.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, обекта за който се отнася и наименованието на участника,

Ценовите предложения на участниците по отношение на предлаганите от тях единични цени не могат да надвишават пределните такива, определени от Възложителя за настоящата процедура, като противното е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата.

5.6.  Декларация за конфиденциалност Образец №5

5.7.  Списък с изпълнени услуги/дейности – Образец №7

5.8.  Запечатване

5.8.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в процедура с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

 

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

 

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.4

деловодство

5.7.2. Пликът включва документите посочени в раздел V „Съдържание на офертата“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение, който съдържа ценовото предложение.

5.7.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се свали свободно от сайта на Дружеството в раздел „Профил на купувача“

 

 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

 

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 28.02.2023 г.

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 17:30ч. на 28.02.2023г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

 1. ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1. Образец № 1 – Административни данни

2. Образец № 2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

3. Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

4. Приложение №3 - Примерно задание;

5. Образец № 4 - Ценово Предложение;

6. Сметки с единични цени за всеки вид дейност  - Приложения Сметки от №1до №8;

7. Образец №5 - Декларация за конфиденциалност;

8. Образец №6 - Декларация за подизпълнител

9. Образец №7 – Списък с изпълнени услуги/дейности

 

 

ИНЖ. ИВАН СТАНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

 

Покана Марица.pdf
21.02.2023 16:11
Свали
Prilojenie 3 - Primernо zadaniе(21093613).xls
21.02.2023 16:12
Свали
Smetka 3_ed. ceni za OP2 i OP4 - кор 21.02.23 ОП4.xlsx
21.02.2023 16:12
Свали
Образец 1.docx
21.02.2023 16:12
Свали
Образец 2 -Декларация оборудване.docx
21.02.2023 16:12
Свали
Образец 3 - Техническо предложение.docx
21.02.2023 16:12
Свали
Образец 4-Ценово предложение(12178947).doc
21.02.2023 16:12
Свали
Образец 5- Декларация за конфинденциалност.doc
21.02.2023 16:12
Свали
Образец № 6 - Декларация от подизпълнител.docx
22.02.2023 10:57
Свали
Образец 7 - списък изпълнени дейности.docx
21.02.2023 16:12
Свали