ПОКАНА
За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка  с Възложител ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” и предмет:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ И ДЕТАЙЛИ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – РУСЕ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 „Автомагистрали“ ЕАД отправя настоящата покана към всички заинтересовани лица, които искат да участват като официални подизпълнители на дружеството в обявената от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” обществена поръчка  с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, РАБОТНИ ЧЕРТЕЖИ И ДЕТАЙЛИ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – РУСЕ“.

 

           За изграждане на Интермодален терминал Русе има одобрен Идеен проект от Експертния технически съвет при НКЖИ през 2014 г. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени сл. дейности:

  • техническо проектиране; изготвяне на работни чертежи и детайли; изпълнение на строителство; упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителството; провеждане на всички необходими тестове, изпитания, проверки на инсталации, проби – единични, комплексни и 72-часови при експлоатационни условия, и др.; изготвяне на пълен комплект Екзекутивна документация по всички части на проекта.
  • Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техническата спецификация, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Потенциалните подизпълнители е необходимо да покриват критериите за подбор на Възложителя, съобразно вида и дела (като проектант и/или строител) на тяхното участие в обществената поръчка, изразено в процентно отношение. Изискванията на Възложителя – ДП НКЖИ са обявени на следния линк: https://app.eop.bg/today/233692

Участниците подават заявление в свободен текст, с кратко представяне на фирмата, човешките ресурси, техниката с която разполагат, опит в изпълнението на дейностите сходни с предмета на процедурата, както и вида и дела на участие, което предлага, изразено в процентно отношение.

Към заявлението се прилага попълнено ценово предложение по Образец №5, попълнени Приложение № 1 – Разбивка на предложената договорна цена; Приложение № 2 – График за плащане по ключови събития, Техническо предложение – Образец № 1 и Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2 съгласно изискванията и документацията за участие на Възложителя (ДП НКЖИ), съобразно вида и дела на участието за която евентуалния подизпълнител желае да кандидатства (като проектант и/или строител).

Всички документи се представят, както на хартиен носител (подписани и подпечатани), така и на електронен носител (word), в xls/xlsx и/или друг подходящ формат.        

​Забележка:  Възложителят (ДП НКЖИ) дава възможност за оглед на обекта, което не е задължително условие за участие в процедурата. Условията за извършване на огледа са посочени в раздел I т. 7 от документацията за участие.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Заявлението и ценовите предложения се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00ч. на 17.03.2023г.

 

 

 

ИНЖ. ИВАН СТАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Покана.pdf
08.03.2023 13:39
Свали