УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 16:00ч. на 21.03.2023г.
 
ПОКАНА
За избор на подизпълнители и/или партньори за участие в поръчка с Възложител Агенция „Митници“ и предмет:
„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на сгради и съоръжения в зоната на контрол на Агенция „Митници“ на ГКПП „Капитан Андреево“

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 „Автомагистрали“ ЕАД отправя настоящата покана към всички заинтересовани лица, които искат да участват като официални подизпълнители и/или партньори на дружеството в обявената от Агенция „Митници“ открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на сгради и съоръжения в зоната на контрол на Агенция „Митници“ на ГКПП „Капитан Андреево“.

Потенциалните подизпълнители и/или партньори е необходимо да покриват критериите за подбор спрямо дела за участие изразено в процентно отношение,  и изискванията на Възложителя – Агенция „Митници“ обявени на следния линк: https://app.eop.bg/today/271500

Участниците подават заявление в свободен текст, с кратко представяне на фирмата, дейностите, които искат да изпълняват, човешките ресурси и опит в изпълнението на дейностите сходни с предмета на процедурата и съгласно изискванията на Възложителя – Агенция „Митници“.

Към заявлението се прилага попълнено ценово предложение - Образец № 3.2 и Образец № 3.3 и Техническо предложение съгласно изискванията и документацията за участие на Възложителя (Агенция „Митници“) и съобразно вида и дела на участие, което предлага подизпълнителя и/или партньора в процентно изражение.

Всички документи се представят, както на хартиен носител (подписани и подпечатани), така и на електронен носител (word), a ценовото предложение в xls/xlsx и/или друг подходящ формат.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Заявленията и ценовите предложения, се представя в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАДна адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00ч. и 12.30ч. – 16.00ч.

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  Е УДЪЛЖЕН ДО 16:00ч. на 21.03.2023г.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00ч. на 14.03.2023г.

ИНЖ. ИВАН СТАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Покана.pdf
08.03.2023 13:46
Свали