УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 07.04.2023г.

ПОКАНА
за участие в проект на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала в съществуващ или нает сграден фонд и във връзка с подобряване условията на труд в сгради и помещения, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, в процедура с предмет:  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“  по 7 (седем) обособени позиции

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Относно участие в проект на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала в съществуващ или нает сграден фонд и във връзка с подобряване условията на труд в сгради и помещения, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, Ви каним да вземете участие в процедура с предмет:  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД“  ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Обособена позиция № 1: Автомагистрална база за поддържане – АБП Калугерово – 80+067 км. на АМ „Тракия“;
 2. Обособена позиция № 2: Опорен пункт – ОП Долно Вършило – км. 61 на АМ „Тракия“;
 3. Обособена позиция № 3: Опорен пункт – ОП Сарая – км. 90+167 на АМ „Тракия“;
 4. Обособена позиция № 4: Опорен пункт – ОП Витинска река – км. 30+260 на АМ „Хемус“;
 5. Обособена позиция № 5: Опорен пункт – ОП Ботевград – км. 47+060 на АМ „Хемус“;
 6. Обособена позиция № 6: Опорен пункт – ОП Ябланица – гр. Ябланица;
 7. Обособена позиция № 7: Санитарно помещение в ЦУ на „Автомагистрали“ ЕАД - гр. София, бул. Цар Борис III, № 215.

I. ПРЕДМЕТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
1.1. Предмет на настоящата процедура е избор на контрагенти за изпълнение на дейности за подобряване условията на труд, а именно да бъде избран изпълнител, който да извърши текущ ремонт в АБП/Автомагистрални бази за поддръжка/, ОП/Опорни пунктове/ и Санитарно помещение в ЦУ, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД. 
Текущият ремонт включва следните основни видове дейности:
 • Ремонт на покрив;
 • Ремонт на инсталации – ВиК, електро-силнотокови, слаботокови;
 • Ремонти по изпълнение на изискванията за енергийна ефективност;
 • Ремонти относно поддържане в добро експлоатационно състояние на сградите.
 
1.2. Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на процедурата: 
Процедурата е разделена на седем обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Автомагистрална база за поддържане – АБП Калугерово – 80+067 км. на АМ „Тракия“;
Обособена позиция № 2: Опорен пункт – ОП Долно Вършило – км. 61 на АМ „Тракия“;
Обособена позиция № 3: Опорен пункт – ОП Сарая – км. 90+167 на АМ „Тракия“;
Обособена позиция № 4: Опорен пункт – ОП Витинска река – км. 30+260 на АМ „Хемус“;
Обособена позиция № 5: Опорен пункт – ОП Ботевград – км. 47+060 на АМ „Хемус“;
Обособена позиция № 6: Опорен пункт – ОП Ябланица – гр. Ябланица;
Обособена позиция № 7: Санитарно помещение в ЦУ на „Автомагистрали“ ЕАД - гр. София, бул. Цар Борис III, № 215.
Всеки участник може да представи оферта по една или повече обособени позиции.
 
II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Документацията за участие е достъпна за неограничен, пълен пряк безплатен достъп и може да се изтегли свободно от официалната интернет страница на „Автомагистрали” ЕАД - https://www.avtomagistrali.com/, в раздел „Профил на купувача”. 
Изискванията относно изпълнението на процедурата са подробно описани в приложените към поканата документация за участие и техническа спецификация.
 
III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30ч. – 12.00ч. и 12.30ч. – 16.00ч.
УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 16:00ч. НА 07.04.2023г.
Краен срок за подаване на офертите: 16:00ч. на 20.03.2023г. 
Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.
ИНЖ. ИВАН СТАНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД
 
Покана.pdf
09.03.2023 12:35
Свали
Документация за участие.pdf
09.03.2023 12:35
Свали
Техническа спецификация.pdf
09.03.2023 12:35
Свали
Проект на договор.pdf
09.03.2023 12:35
Свали
Приложение_1.doc
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 1 Административни сведения.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 2_ОФЕРТА.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 3 Декларация отстраняване.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 4 Декларация несъст.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 5 Декларация ЗИФО.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 6 Декларация мерки.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 7_Декларация свързаност.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 8 ЗПКОМПИ.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 9 Декларация ЛД.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 9_уведомление_ЛД.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 10_списък изпълнени услуги.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 11_техническо предложение.doc
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 12_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
09.03.2023 12:36
Свали
Образец 13_Декларация за конфиденциалност.doc
09.03.2023 12:36
Свали